Utworzenie gminy wiejskiej Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.62.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 sierpnia 1930 r.
o utworzeniu gminy wiejskiej Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Rzeżuśnia w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem wyłącza się miejscowości: wieś Trzebienice z folwarkiem Trzebienice, wieś Lgota-Wielka z kolonjami: Lgota-Wielka, Lgota-Leśna, kolonję Dębieniec-Antoniów z folwarkami Lgota-Wielka i Dębieniec, wieś Wierzchowisko z kolonją Wierzchowisko, kolonję Marjanów, kolonję Okrąglik, wieś Maków z folwarkami Maków i Młyńskie Łąki, kolonję Maków A., kolonję Maków B., kolonję Ogrodzieniec, kolonję Udole, wieś Budzyń z kolonjami Budzyń i Marcinówka, wieś Poręba Górna, wieś Zasępiec, przysiółek Poręba Górna, kolonję Poręba Górna, kolonję Czerwik, kolonję Zabrowarze, kolonję Zasępiec; z gminy wiejskiej Tczyca w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem wyłącza się miejscowości: wieś Adamowice z kolonją Zdanów, wieś Gajówka, wieś Podlesice z kolonjami Wygoda i Szreniawa Pozory, wieś i folwark Przybysławice, wieś Szreniawa z wsią Szreniawa - Wysiółek, wsią Zbychów, kolonjami Szreniawa-Będziny, Szreniawa-Odpadki, Szreniawa A., Olesznica-Szpitalka, folwarkiem Zbychów, młynem Adamowice, wieś Sulisławice z kolonjami Zasadzę, Sulisławice, Cieplanka, Średnie, folwarkiem Sulisławice, młynem Sulisławice i młynem Górnym, kolonją Podlesice A. z folwarkiem Podlesice i ze wszystkich wyżej wymienionych miejscowości tworzy się gminę wiejską Szreniawa w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1930 r.