Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.49.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 maja 1926 r.
o utworzeniu gminy wiejskiej "Ostrów Nowy" w powiecie rudeckim, w województwie lwowskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów: rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. № 86 poz. 770) zarządza się co następuje:
§  1. Przysiółek Ostrów Pohorecki, wchodzący w skład gminy wiejskiej Poborcę w powiecie rudeckim, w województwie lwowskiem, wyłącza się. z dotychczasowego związku gminnego i tworzy w jego granicach samoistną gminę wiejską o nazwie "Ostrów Nowy".
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1926 r.