Utworzenie gminy wiejskiej Nałęczów i zmiana granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 marca 1929 r.
o utworzeniu gminy wiejskiej Nałęczów i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Drzewce wyłącza się następujące miejscowości: wieś Bochotnicę, wieś Cynków, wieś Czesławice, wieś Charz A., i kolonję Charz B., wieś Chruszczów, uzdrowisko Nałęczów, kolonję Nałęczów, wieś Piotrowice, wieś Sadurki, wieś Strzelce, kolonję Strzelce oraz kolonję Paulinów i z wymienionych miejscowości tworzy się gminę wiejską Nałęczów.
Z gminy wiejskiej Karczmiska wyłącza się wieś Rzeczycę, kolonję Rzeczycę oraz wieś Skowieszyn i włącza się je do gminy wiejskiej Celejów.
Z gminy wiejskiej Karczmiska wyłącza się miejscowości: wieś Obliżniak, wieś Kocianów, kolonję Łubki, wieś Niezabitów, kolonję Niezabitów, wieś Hutę, wieś Stanisławkę, wieś Zaborze, kolonję Zaborze Nr. 1, kolonję Zaborze Nr. 2, kolonję Zaborze Nr. 3, kolonję Zaborze Nr. 4 i kolonję Kębło Nr. 6, zaś z gminy wiejskiej Celejów wyłącza się wieś Zawodę, wieś Mareczki oraz kolonję Zgórzyńskie i włącza się wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Drzewce.
Z gminy wiejskiej Szczekarków wyłącza się wieś Uścięż i włącza się ją do gminy wiejskiej Karczmiska.
Z gminy wiejskiej Szczekarków wyłącza się wieś Niedźwiadę Dużą i włącza się ją do gminy wiejskiej Opole.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.