Utworzenie gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1924 r.
o utworzeniu gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim. *

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19 poz. 92). zarządza się co następuje;
Osadę Łapy oraz wsie: Łapy-Barwiki, Łapy-Leśniki, Łapy-Bociany, Łapy-Wity, Łapy-Goździki i Łapy Zieńciuki wyłącza się z gminy wiejskiej Poświetne.

Równocześnie z wymienionych miejscowości, tworzy się gminę miejską Łapy z siedzibą własnego zarządu miejskiego w Łapach.

Na utworzoną w ten sposób gminę miejską Łapy rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 13 poz. 140} o samorządzie miejskim, uzupełniając jednocześnie wykaz miast, załączonych do tego dekretu, jak następuje;

"172 Łapy".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1925 roku.
* Z dniem 1 kwietnia 1931 r. z gminy wiejskiej Poświętne w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem wyłącza się wieś Gąsówka Nowa zwaną także "Kolonja Kolejowa Osse" i włącza się ją do gminy miejskiej Łapy w tymże powiecie i województwie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem. (Dz.U.31.27.183).
1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 27 września 1924 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.24.88.843) z dniem 9 października 1924 r.