Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.12.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1919 r.

DEKRET
o utworzeniu Głównego Urzędu Likwidacyjnego.

Art.  1.

Zostaje utworzony "Główny Urząd Likwidacyjny" na prawach osobnego ministerstwa.

Art.  2.

Do zakresu działalności Głównego Urzędu Likwidacyjnego należą następujące sprawy:

1) ustalenie wysokości strat, poniesionych wskutek wojny przez państwo i poszczególnych jego obywateli;
2) przygotowanie i prowadzenie wszelkich spraw, tyczących się rozrachunku Państwa Polskiego z sąsiedniemi państwami z wszelkich tytułów;
3) uzyskanie wszelkich odszkodowań i rozrachunek z poszkodowanymi.
Art.  3.

Wraz z utworzeniem Głównego Urzędu Likwidacyjnego przechodzą w jego zawiadywanie wszelkie czynności dotychczasowe Urzędu Rozrachunku Państwowego i strat wojennych przy Ministerstwie Skarbu, Wydziału Rozrachunkowego Biura Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz wszelkich innych organów państwowych w zakresie rozrachunku i strat wojennych.

Art.  4.

Wszystkie sprawy rozrachunku z państwami sąsiedniemi oraz odszkodowań, o ile są przygotowane w oddzielnych ministerstwach, muszą podlegać rozpatrzeniu przez Główny Urząd Likwidacyjny przed ich załatwieniem lub przed ich wniesieniem na Radę Ministrów.

Art.  5.

Na czele głównego Urzędu Likwidacyjnego stoi prezes i wiceprezes, mianowani przez Najwyższą Władzę Państwową na wniosek Rady Ministrów.

Prezes, mając w sprawach służbowo-państwowych charakter ministra, nie wchodzi w skład Gabinetu Ministrów i bierze w nim tylko udział w sprawach, tyczących się właściwej mu kompetencji.

Art.  6.

Wewnętrzną organizację Głównego Urzędu Likwidacyjnego na wzór wyższych urzędów państwowych tudzież organizację podległych mu urzędów porucza się prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego.

Art.  7.

Wszelkie urzędy komunikują Głównemu Urzędowi Likwidacyjnemu potrzebne dane w terminach przez ten urząd ustalonych, w porozumieniu z przedstawicielami danych ministerstw.

Art.  8.

Wykonanie niniejszego dekretu poruczam Prezydentowi Ministrów.

Dan w Warszawie, dnia 31 stycznia 1919 r.