Utworzenie funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.26.173

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1965 r.
w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
Tworzy się fundusz ubezpieczenia społecznego rzemieślników, zwany dalej "funduszem", który powstaje ze składek opłacanych przez rzemieślników.
Środki funduszu przeznacza się na:
1)
świadczenia lecznicze,
2)
renty starcze,
3)
renty inwalidzkie,
4)
renty rodzinne,
5)
dodatki do rent,
6)
zasiłki pogrzebowe,
7)
świadczenia w naturze dla rencistów,
8)
koszty administrowania funduszem.
Dysponentem funduszu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości i Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa zasady dysponowania środkami funduszu, a w szczególności tryb planowania i wykonywania oraz sposób rozliczeń funduszu z budżetem centralnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1965 r.