Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.185

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw energii oraz gospodarki złożami kopalin, zwanym dalej "urzędem", tworzy się formację obrony cywilnej, zwaną dalej "formacją".
2. Do zadań formacji należy:
1) współdziałanie z kierującym ewakuacją osób i mienia znajdujących się w urzędzie na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej oraz wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.), a także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w szczególności katastrofy budowlanej, pożaru lub wybuchu;
2) współdziałanie ze specjalistycznymi służbami przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.
§  2.
1. W skład formacji wchodzą:
1) komendant formacji;
2) drużyna ratownictwa ogólnego;
3) drużyna porządkowo-ochronna.
2. Komendant formacji wyznacza swojego zastępcę spośród członków formacji.
§  3. Skład osobowy formacji powołuje dyrektor generalny urzędu spośród pracowników urzędu.
§  4. Komendant formacji kieruje jej działaniami, odpowiada za jej organizację, wyposażenie, szkolenie i przygotowanie do realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).