Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1767

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W obszarze właściwości Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie tworzy się Dział do spraw Wojskowych.
§  2.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 402 oraz z 2017 r. poz. 1762 i 2424) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie, Prokuratury Rejonowej w Lublinie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie, Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie.";

2) w § 4:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie - obszar województwa lubelskiego;",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie - obszar województwa podkarpackiego;".

§  3.  Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do działów do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych właściwych na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w ich właściwości.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.