Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.261

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 6 maja 1920 r.
w sprawie utworzenia Departamentów Aprowizacyjnych w Urzędach Wojewódzkich.

Art.  1.

Na zasadzie art. 37 rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów do ustawy tymczasowej o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (Dziennik Ust. №r 90 poz. 490) zostaje uruchomiony z dniem 1 czerwca 1920 r. Departament Aprowizacyjny Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Kielcach i Białymstoku.

Art.  2.

Do zakresu działania tego Departamentu należeć będą sprawy, określone art. 11 rozporządzenia wykonawczego. Ze wzglądu na konieczność czasowego utrzymania obecnej organizacji, dotyczącej obrotu ziemiopłodami w okresie gospodarczym 1919/1920 r., zastrzega się Ministerstwu Aprowizacji do końca powyższego okresu, t. j. do chwili wejścia w życie ustawy aprowizacyjnej na rok gospodarczy 1920/1921 sprawy, dotyczące wykonywania ustaw i rozporządzeń o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/1920 i przydziałów artykułów pierwszej potrzeby dla. poszczególnych jednostek aprowizacyjnych.

Aż do tego terminu więc, t. j. do chwili wejścia w życie ustawy aprowizacyjnej na rok gospodarczy 1920/1921 będzie Ministerstwo załatwiało powyżej wymienione sprawy w porządku dotychczasowym, jako II instancja. W tych sprawach zostaje utrzymana nadal bezpośrednia korespondencja między władzami powiatowemi a Ministerstwem Aprowizacji.

Zastrzeżenie to nie obejmuje spraw administracyjno-karnych, odnoszących się do obrotu ziemiopłodami w okresie gospodarczym 1919/1920,. wszystkie bowiem sprawy administracyjno-karne, wynikające z przekroczeń aprowizacyjnych, będą od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia załatwiane przez Wojewodę w normalnym toku instancji.