Art. 7. - Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  7.
1.
Prezes Urzędu ustala:
1)
programy obowiązkowych badań i oceny jakości wyrobów oraz zakres tych badań i oceny,
2)
obowiązek udzielania odbiorcom atestów jakościowych na dostarczane surowce i materiały w przypadkach niezbędnych dla zabezpieczenia właściwej jakości wyrobów, o ile warunki techniczne nie przewidują tego wymogu,
3)
ogólne wytyczne w zakresie kryteriów oceny jakości wyrobów.
2.
W sprawach wymienionych w ust. 1 Prezes Urzędu działa w porozumieniu z ministrami (kierownikami urzędów centralnych) nadzorującymi głównych producentów oraz odbiorców wyrobów.
3.
Prezes Urzędu ustala, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki oraz właściwymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), a w odniesieniu do jednostek spółdzielczych - w porozumieniu z właściwymi centralnymi związkami spółdzielczymi, wykaz jednostek badawczych przeprowadzających badania i ocenę jakości wyrobów określonych w ust. 1 pkt 1, uprawnienia i obowiązki tych jednostek w zakresie badań i oceny jakości wyrobów oraz kontroluje pracę jednostek badawczych w tym zakresie.