Art. 5. - Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  5.
1.
Na czele Urzędu stoi Prezes.
2.
Prezesa Urzędu i jego zastępców powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
3.
Przy Urzędzie działają, jako organy doradcze i opiniodawcze:
1)
Rada do Spraw Jakości,
2)
Rada do Spraw Metrologii.
4.
Prezes Rady Ministrów określi skład i zakres działania organów wymienionych w ust. 3.
5.
Organizację Urzędu określi statut nadany przez Radę Ministrów.