Art. 4. - Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  4.
1.
Do zakresu działania Urzędu należy:
1)
inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć zmierzających do zabezpieczenia i poprawy jakości wyrobów oraz koordynowanie tych przedsięwzięć w zakresie międzyresortowym,
2)
opracowywanie zagadnień związanych z kontrolą jakości wyrobów krajowych i pochodzenia zagranicznego,
3)
dokonywanie w zakładach produkcyjnych szczególnej kontroli jakości wyrobów oraz przeprowadzanie doraźnych kontroli jakości wyrobów i działalności kontroli technicznej,
4)
koordynowanie prac resortowych jednostek działających niezależnie od producenta w zakresie kontroli jakości oraz odbiorów technicznych wyrobów,
5)
prowadzenie spraw związanych z oznaczaniem wyrobów znakami jakości,
6)
wykonywanie zadań wynikających z ustawy o miarach i narzędziach pomiarowych oraz z prawa probierczego.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres działania Urzędu oraz zakres działania okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar,
2)
zakres, zasady i tryb dokonywania przez Urząd oraz podległe mu okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar w zakładach produkcyjnych szczególnej kontroli jakości wyrobów oraz przeprowadzania doraźnych kontroli jakości wyrobów i działalności kontroli technicznej.
3.
Rada Ministrów określi ponadto zakres, zasady i tryb koordynacji prac jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 4.
4.
Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady organizacji, siedziby oraz właściwość miejscową okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.
5.
Zakres działania Urzędu w sprawach prawa probierczego oraz organizację i zakres działania urzędów probierczych regulują odrębne przepisy.