Utworzenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.17.139

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 1950 r.

USTAWA
z dnia 4 kwietnia 1950 r.
o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Tworzy się Centralny Instytut Ochrony Pracy, zwany w dalszym ciągu Instytutem.

1.
Zadaniem Instytutu jest prowadzenie i organizowanie prac naukowo-badawczych z dziedziny ochrony pracy, a w szczególności:
1)
organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy oraz środków technicznych i urządzeń zapobiegających chorobom zawodowym,
2)
koordynowanie planów prac innych placówek naukowo-badawczych oraz zakładów szkół wyższych w dziedzinach, określonych w pkt 1,
3)
współdziałanie z władzami: ochrony pracy, przemysłowymi, rolnymi, morskimi, leśnymi i służby zdrowia w zakresie określonym w pkt 1 oraz ze związkami zawodowymi.
2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z właściwym ministrem może zlecić Instytutowi ustalanie wiążących wytycznych w zakresie, określonym w ust. 1 pkt 1 dla działalności przedsiębiorstw państwowych, do zakresu działania których należy:
1)
wydawanie opracowań naukowych i popularnych z zakresu ochrony pracy lub
2)
produkowanie urządzeń i sprzętu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instytut posiada osobowość prawną.

Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.

Instytut ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem: "Centralny Instytut Ochrony Pracy" w otoku.

Zwierzchni nadzór nad Instytutem sprawuje Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

1.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może w drodze zarządzenia tworzyć oddziały terenowe Instytutu oraz instytuty specjalne, wchodzące w skład Instytutu.
2.
Instytut może posiadać zakłady, wzorcownie i warsztaty.
1.
Instytut ma zarząd i użytkowanie majątku nieruchomego, oddanego mu protokolarnie przez Skarb Państwa.
2.
Majątek ruchomy Instytutu wyodrębnia się protokolarnie z ogólnego majątku Skarbu Państwa i przekazuje Instytutowi na własność.
3.
Za zobowiązania Instytutu niezależnie od odpowiedzialności Instytutu odpowiada Skarb Państwa do wysokości wartości majątku nieruchomego, użytkowanego i zarządzanego przez Instytut.
4.
Rozporządzenie Rady Ministrów określi szczegółowo zasady postępowania przy ustalaniu zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa.

Budżet Instytutu jest częścią budżetu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Władzami Instytutu są dyrekcja i Rada Naukowo-Społeczna.

1.
Dyrekcja kieruje całokształtem prac Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.
2.
W skład dyrekcji wchodzą dyrektor naczelny oraz podlegli mu dyrektorzy.
3.
Dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
1.
Do zakresu działania Rady Naukowo-Społecznej należy wytyczanie kierunku prac Instytutu i nadzór nad działalnością dyrekcji.
2.
Wysokość wynagrodzenia członków Rady Naukowo-Społecznej ustala Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Ministrem Skarbu może w drodze zarządzenia zlecić Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwo sądowe Instytutu w odniesieniu do wszystkich albo niektórych spraw.

Szczegółowy zakres działania i organizację Instytutu, a zwłaszcza skład, sposób powoływania członków i czas trwania kadencji Rady Naukowo-Społecznej oraz liczbę i sposób powoływania dyrektorów określi statut, nadany przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych.

1.
Stosunek służbowy pracowników Instytutu z wyjątkiem zatrudnionych na mocy umowy o pracę jest publiczno-prawny. Do tego stosunku mają odpowiednie zastosowanie przepisy o państwowej służbie cywilnej.
2.
Pracownicy Instytutu podlegają przepisom uposażeniowym dla pracowników państwowych. Do pracowników naukowych Instytutu stosują się w tym względzie przepisy dotyczące państwowych pracowników nauki.

Instytut wolny jest od podatków i opłat państwowych oraz innych danin publicznych.

Uchwała Rady Ministrów, powzięta na wniosek Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, określi, które z istniejących państwowych placówek naukowo-badawczych lub innych zakładów, wzorcowni, warsztatów lub ich części zostaną przejęte przez Instytut oraz termin i sposób przejęcia.

Wykonanie ustawy porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.