Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.21.142

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 1988 r.
w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu. *

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, z 1983 r. Nr 71, poz. 318 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) oraz art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Bank Zachodni we Wrocławiu, zwany dalej "Bankiem".
2. Dniem utworzenia Banku, o którym mowa w ust. 1, jest dzień uruchomienia jego działalności.
§  2.
1. Bank jest instytucją kredytową, rozliczeniową i oszczędnościową oraz może wykonywać inne czynności przewidziane w Prawie bankowym.
2. Bank udziela kredytów i pożyczek.
§  3. Bank działa na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Siedzibą Banku jest Wrocław.
§  4.
1. Do zakresu działania Banku należy w szczególności:
1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej,
2) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych jednostkom gospodarki uspołecznionej, w tym organizacjom społecznym prowadzącym działalność gospodarczą, i osobom fizycznym,
3) prowadzenie bankowej obsługi pożyczek państwowych,
4) emisja i obrót papierami wartościowymi,
5) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób fizycznych,
6) przyjmowanie i wykonywanie obsługi wkładów oszczędnościowych oraz wydawanie dokumentów stanowiących dowody posiadania wkładów,
7) prowadzenie obsługi obligacji stosownie do zawartych umów.
2. Bank jest bankiem dewizowym w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego.
§  5. Bank podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który wynosi 65% podstawy opodatkowania.
§  6. Na zasadach określonych w przepisach ustawowych nastąpi ustalenie:
1) zakresu zadań, które zostaną przejęte przez Bank z Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP",
2) jednostek organizacyjnych oraz składników majątkowych podlegających wydzieleniu z NBP i przekazaniu Bankowi,
3) listy pracowników NBP przechodzących do pracy w Banku oraz praw i obowiązków tych pracowników,
4) zakresu, w jakim Bank przejmie wierzytelności i długi NBP oraz uprawnienia i obowiązki wynikające z umów zawartych przez NBP.
§  7.
1. Prezes NBP zapewni:
1) podjęcie prac związanych z zorganizowaniem Banku i przygotowaniem czynności wymienionych w § 6,
2) uruchomienie działalności Banku od dnia 1 stycznia 1989 r.
2. Nakłady poniesione w okresie do dnia 31 grudnia 1988 r. w związku z zorganizowaniem i uruchomieniem działalności Banku obciążają koszty działalności NBP.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Rozporządzenie utraciło moc w części wydanej na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz.U.87.12.77) w związku ze skreśleniem art. 52 tej ustawy przez art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12), z dniem 7 lutego 1989 r.