Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1276 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

USTAWA
z dnia 19 lipca 2001 r.
o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Art.  1. 
1.  Tworzy się z dniem 1 października 2001 r. Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, zwaną dalej "Akademią".
2.  Siedzibą Akademii jest miasto Bielsko-Biała.
3.  Akademia jest uczelnią państwową.
Art.  2. 

Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i technicznych.

Art.  3. 

Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art.  4. 
1.  Akademię tworzy się z Filii Politechniki Łódzkiej w Łodzi.
2.  Z dniem utworzenia Akademii znosi się Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
Art.  5. 
1.  Mienie Politechniki Łódzkiej, obejmujące własność i inne prawa majątkowe będące w zarządzie Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, staje się mieniem Akademii.
2.  Akademia, z dniem utworzenia, przyjmuje prawa i zobowiązania Politechniki Łódzkiej dotyczące Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
3.  Stan gospodarki finansowej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez tę jednostkę na dzień poprzedzający utworzenie Akademii.
Art.  6. 
1.  Z dniem 1 października 2001 r.:
1) pracownicy Politechniki Łódzkiej zatrudnieni w Filii w Bielsku-Białej stają się pracownikami Akademii;
2) studenci Politechniki Łódzkiej studiujący w Filii w Bielsku-Białej stają się studentami Akademii.
2.  Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2001/2002 do Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej z dniem utworzenia Akademii stają się jej studentami.
3.  Podstawowe jednostki organizacyjne Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.
4.  Jednostki organizacyjne Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, które przed dniem utworzenia Akademii posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii.
Art.  7. 
1.  Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej stają się z dniem 1 października 2001 r. organami Akademii.
2.  Członkowie Senatu Politechniki Łódzkiej reprezentujący Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej pełnią funkcję Senatu Akademii do dnia 31 grudnia 2001 r.
3.  Do dnia 31 grudnia 2001 r. zostaną przeprowadzone wybory do Senatu Akademii oraz wybory dziekanów i rad wydziałów w trybie i na okres ustalony w statucie Akademii.
Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.