Utworzenie Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.36.191

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 1984 r.

USTAWA
z dnia 21 lipca 1984 r.
o utworzeniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

1.
Tworzy się Akademię Medyczną w Bydgoszczy, zwaną dalej "Akademią".
2.
Siedzibą Akademii jest miasto Bydgoszcz.
1.
Zadaniem Akademii jest kształcenie i wychowywanie specjalistów w dziedzinie medycyny, prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie pracowników nauki.
2.
Akademia uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej w ramach społecznego systemu ochrony zdrowia.

Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

1.
Akademia przejmuje Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy Akademii Medycznej w Gdańsku.
2.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze rozporządzenia, określi termin i zasady przejęcia przez Akademię Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy Akademii Medycznej w Gdańsku.
1.
Pierwszy statut Akademii ustala oraz powołuje pierwsze jej organy Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
2.
Kadencja organów powołanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej trwa według zasad ogólnych.
3.
Statut nadany Akademii przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej obowiązuje do czasu zastąpienia go przez statut uchwalony przez senat ukonstytuowany na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Akademia rozpoczyna rekrutację na pierwszy rok studiów poczynając od roku akademickiego 1985/1986.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.