Art. 8. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  8.
1.
Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
2.
Statut Agencji reguluje w szczególności:
1)
strukturę organizacyjną Agencji,
2) 11
zasięg terytorialny oddziałów terenowych,
3)
zadania oraz zasady działania Rady Agencji,
4)
zasady udzielania pełnomocnictw,
5)
szczegółowe zasady gospodarki finansowej,
6)
system kontroli wewnętrznej,
7) 12
procedury działalności interwencyjnej, w tym dotyczące organizowania i przeprowadzania przetargów,
8) 13
procedury wyboru przedsiębiorców w zakresie tworzenia i gospodarowania rezerwami,
9)
zasady udziału Agencji w spółkach prawa handlowego.
11 Art. 8 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U.01.129.1446) z dniem 1 stycznia 2002 r.
12 Art. 8 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz.U.01.29.320) z dniem 21 kwietnia 2001 r.
13 Art. 8 ust. 2 pkt 8 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz.U.01.29.320) z dniem 21 kwietnia 2001 r.