Art. 7b. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  7b. 10

 

1.
Prezes Agencji i dyrektorzy oddziałów terenowych wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
2.
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddziałów terenowych jest Prezes Agencji.
10 Art. 7b dodany przez art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1446) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.