Art. 6. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  6.
1.
Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Prezes Agencji jest organem wykonawczym i zarządzającym Agencji.
3.
(skreślony).
4.
Prezes Agencji składa półroczne i roczne sprawozdania z działalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministrowi Finansów, a także Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 7
7 Obecnie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stosownie do art. 1 pkt 7 lit. a) uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.97.80.779), która weszła w życie z dniem 28 października 1997 r., oraz do art. 1 pkt 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P.97.82.794), która weszła w życie z dniem 6 listopada 1997 r.