Art. 4c. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  4c. 5

 

1.
Agencja dokonuje interwencyjnego zakupu zbóż:
1)
o odpowiedniej jakości, a w szczególności cechującego się zdrowym ziarnem, o typowej dla danego gatunku barwie, wolnym od obcych zapachów oraz od organizmów szkodliwych na każdym etapie ich rozwoju,
2)
o radioaktywności nieprzekraczającej dopuszczalnego poziomu określonego w odrębnych przepisach.
2.
Badanie poziomu radioaktywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dana partia zboża może być napromieniowana.
3.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji oraz metody oceny jakości zbóż, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
5 Art. 4c dodany przez art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U.02.240.2059) z dniem 1 stycznia 2003 r.