Art. 4b. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  4b. 4

 

1.
Agencja, na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów programu, może przekazać za częściową odpłatnością albo bezpłatnie część zapasów produktów rolnych i ich przetworów oraz produktów i półproduktów żywnościowych na potrzeby:
1)
niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szpitali, jednostek wojskowych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zakładów karnych,
2)
organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej lub udzielających pomocy humanitarnej.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje Rada Ministrów, uwzględniając sytuację na rynkach rolnych, stan zapasów i rezerw Agencji Rynku Rolnego, terminy przydatności do spożycia produktów rolnych i spożywczych oraz konieczny nadzór nad ich rozdziałem, określając w szczególności:
1)
zaopiniowany przez Radę Agencji Rynku Rolnego limit wartościowy i ilościowy artykułów rolnych i spożywczych możliwych do przekazania z zapasów Agencji w danym roku budżetowym,
2)
kryteria udzielania pomocy w formie bezpłatnej,
3)
kryteria udzielania pomocy za częściową odpłatnością,
4)
zasady oceny przez właściwych ministrów składanych wniosków.
3.
Po przyjęciu programu Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych oraz właściwymi ministrami, ustala w szczególności:
1)
rodzaj i ilość produktów przekazywanych poszczególnym podmiotom,
2)
termin i sposób przekazania produktów.
4.
Prezes Agencji ogłasza corocznie, do dnia 31 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o realizacji zadań Agencji wynikających z programu, o którym mowa w ust. 1.
4 Art. 4b dodany przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2002 r. (Dz.U.02.127.1085) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2002 r.