Art. 4a. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  4a.
1.
Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 4, związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i żywnościowych.
2.
Rada Ministrów powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, zapewni Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.