Art. 1. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  1.
1.
Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą "Agencja Rynku Rolnego", zwaną dalej "Agencją".
2.
Agencja podlega Prezesowi Rady Ministrów.
3. 1
W ramach Agencji wyodrębnia się biuro Agencji i oddziały terenowe.
1 Art. 1 ust. 3 zmieniony przez art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U.01.129.1446) z dniem 1 stycznia 2002 r.