Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
NACZELNEGO NADZWYCZAJNEGO KOMISARZA DO SPRAW WALKI Z EPIDEMJAMI
z dnia 15 lutego 1921 r.
w przedmiocie utrzymywania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w stoł. mieście Warszawie.

Celem zapobieżenia szerzeniu się epidemji w stoł. m. Warszawie zarządzam na podstawie art. 3 lit. c ustawy z dn. 14/7.1920 r. Dz. Ust. Rzp. P. № 61 poz. 388 co następuje:
Art.  1.

Dozorcy domów obowiązani są:

1) utrzymywać stale w porządku i czystości ulice t. j. chodniki i jezdnie,
2) zraszać ulice przed zamiataniem w miarę potrzeby, a podczas suszy przynajmniej raz dziennie,
3) zmywać wodą miejsca postoju dorożek i platform,
4) oczyszczać codziennie bramy, klatki schodowe i zejścia do suteren,
5) oczyszczać i zmywać w miarę potrzeby, a conajmniej raz dziennie ustępy służące do ogólnego użytku.
Art.  2.

Przepisy art. 1 obowiązują w równej mierze dozorców hal, placów i plantacji miejskich oraz dozorców posesji rządowych odnośnie do powierzonych im objektów.

Art.  3.

Lokatorom poszczególnych domów zabrania się:

1) wystawiać do klatek schodowych kubły ze śmieciami lub zlewkami,
2) zanieczyszczać klatki schodowe odpadkami domowemi, plwocinami i wydalinami,
3) wyrzucać śmieci i wylewać pomyje przez okna lub drzwi na dziedzińce lub ulice,
4) zmiatać śmiecie z parapetów i balkonów na ulice,
5) wietrzyć i trzepać garderobę, pościel, meble i dywany w oknach i na balkonach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Trzepanie to i wietrzenie może odbywać się na dziedzińcach domów w oznaczonych godzinach i w wyznaczonem na ten cel miejscu.

6) utrzymywać bydło i trzodę chlewną w domach względnie zabudowaniach domowych bez wyraźnego pozwolenia władz policyjno-sanitarnych.
Art.  4.

I. Właściciele nieruchomości obowiązani są:

1) czuwać, by na każdej posesji znajdowała się skrzynia na śmiecie mocno zbudowana ze szczelną pokrywą, utrzymywana czysto, a w miarę potrzeby smołowana lub bielona wapnem, do której winny być wsypywane śmiecie, odpadki kuchenne i t. p.
2) dbać by śmiecie regularnie były wywożone oraz niedopuszczać do ich przepełnienia i składania śmieci obok śmietnika,
3) czuwać by doły kloaczne w domach nieskanalizowanych nie były wypełnione ekskrementami wyżej 3/4 głębokości, oraz by wywożenie zawartości dołów odbywało się regularnie i w sposób najmniej zatruwający powietrze w wozach hermetycznie zamkniętych.

II. Właścicielom domów zabrania się:

1) zamykanie ustępów domowych, służących do użytku ogólnego,
2) przepompowywania w posesjach nieskanalizowanych zawartości i ścieków kloacznych do wpustów kanałów ulicznych.
Art.  5.

Zabrania się zanieczyszczać wydzielinami i wydalinami ulice, węgły domowe i parkany.

Art.  6.

Padlina wszystkich zwierząt może być usuwaną jedynie przez miejski zakład utylizacyjny niezwłocznie po zdechnięciu zwierzęcia. O każdym wypadku takim obowiązany jest dozorca domowy bezzwłocznie zawiadomić właściwy Komisarjat Policji.

Art.  7.

Niestosujący się do powyższych zarządzeń karani będą po myśli postanowień art. 8 Ust. z 14/7.20 Dzień. Ust. Rzp. P. № 61 poz. 388 grzywną do 8000 mk. lub aresztem do 6 tygodni względnie grzywną i aresztem łącznie.

Art.  8.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Sprostowanie.

W № 110, poz. 728 Dziennika Ustaw z 1920 r. w Traktacie między Głównemi Mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Polską początek art. 21 winien mieć brzmienie następujące: "Polska weźmie na siebie odpowiedzialność za część rosyjskiego długu publicznego i wszelkich innych zobowiązań finansowych państwa rosyjskiego, części, którą określi osobna Konwencja ... ".