Utrzymanie porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.76.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 września 1935 r.
o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. e) ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 198) zarządzam co następuje:
(1)
W gminach miejskich i w miejscowościach, zamieszczonych w załączonym do rozporządzenia niniejszego spisie, miejsca publiczne, miejsca prywatne, służące do ogólnego użytku ludności, miejsca w zabudowaniach prywatnych, służące do wspólnego użytku najemców, oraz wszelkie place niezabudowane powinny być stale utrzymywane w porządku i czystości, stosownie do postanowień rozporządzenia mniejszego.
(2)
Utrzymanie czystości i porządku w gminach i miejscowościach, wymienionych w ust. 1, w miejscach prywatnych, służących do ogólnego użytku ludności, w tych miejscach zabudowań prywatnych, które służą do wspólnego użytku najemców, i na placach niezabudowanych należy do właścicieli nieruchomości oraz do osób, którym powierzono bezpośrednie utrzymanie czystości i porządku (dozorców). Jeżeli właściciel z mocy ustawy, lub umowy nie sprawuje zarządu nieruchomości, ciążący na nim obowiązek utrzymania czystości i porządku obciąża osoby, reprezentujące prawa właściciela w stosunku do tej nieruchomości (opiekuna małoletniego właściciela, dzierżawcę i t. p.) lub sprawujące jej zarząd.
(3)
Do osób, wymienionych w ust. (2), należy utrzymanie czystości i porządku na połowie szerokości ulicy (chodnik i połowa szerokości jezdni) wzdłuż nieruchomości, jeżeli gmina nie przejęła tych obowiązków.
(4)
Utrzymanie czystości i porządku w innych miejscach publicznych należy do gminy.
(1)
W miejscach publicznych powinny znajdować się ustępy publiczne i kosze do śmieci.
(2)
W ciepłej porze roku wszystkie miejsca, określone w § 1 ust. (1), powinny być stale, a zwłaszcza przed przystąpieniem do ich zamiatania, polewane wodą w ilości, zapobiegającej podnoszeniu się kurzu. Postanowienie to nie dotyczy placów niezabudowanych.
(1)
W obrębie każdej nieruchomości powinien być:
a)
śmietnik, mocno i szczelnie zbudowany, z ruchomą pokrywą,
b)
ustęp,
c)
urządzenie do trzepania odzieży, pościeli i t.p.

Ponadto w klatkach schodowych na każdem piętrze powinna być spluwaczka, napełniona wodą.

(2)
Śmietnik służy wyłącznie do składania odpadków suchych; nieczystości płynne należy w miejscowościach nieskanalizowanych wylewać do dołów ustępowych. Zawartość dołów ustępowych należy usuwać przy użyciu specjalnego taboru asenizacyjnego i pomp pneumatycznych, a w braku takich urządzeń - w hermetycznie zamkniętych beczkowozach.
(3)
Śmieci i inne nieczystości powinny być usuwane po napełnieniu zbiorników do 2/3 pojemności i, jeżeli nie są użyte jako nawóz, składane w miejscach, które wyznaczy zarząd gminy. Śmieci można usuwać tylko w wozach szczelnie przykrytych, wyraźnie oznaczonych "wóz do śmieci". Wozy te nie mogą być używane do przewożenia artykułów żywności.
(4)
Śmieci i wszelkie nieczystości usuwać można tylko w porze nocnej w godzinach, oznaczonych przez zarząd gminy.
Zabrania się:
a)
zanieczyszczania miejsc publicznych, miejsc prywatnych, służących do ogólnego użytku ludności, placów niezabudowanych oraz miejsc w zabudowaniach prywatnych, służących do wspólnego użytku najemców;
b)
pozostawiania zbiorników ze śmieciami i innemi nieczystościami na klatkach schodowych i w innych miejscach, służących do wspólnego użytku najemców nieruchomości prywatnych;
c)
wyrzucania lub wylewania odpadków i nieczystości z okien i balkonów;
d)
trzepania odzieży, pościeli i t. p. w oknach i na balkonach oraz poza godzinami, oznaczonemi przez zarząd gminy.
(1)
Pomieszczenia dla zwierząt gospodarczych (koni, bydła rogatego, nierogacizny i t. d.) i gnojowiska powinny być urządzone w taki sposób, aby nawóz nie zanieczyszczał terenu przyległego, a w szczególności studni, wyziewy zaś - powietrza.
(2)
Powiatowa władza administracji ogólnej może wydać zakaz utrzymywania zwierząt gospodarczych w pewnych dzielnicach lub w poszczególnych nieruchomościach gmin miejskich i miejscowości, zamieszczonych w załączniku, jeżeli uzna to za potrzebne ze względów zdrowotnych.
Padlina zwierząt, padłych w obrębie gmin miejskich i miejscowości, zamieszczonych w załączniku, powinna być usunięta w ciągu 12 godzin od chwili padnięcia.
Powiatowa władza administracji ogólnej może wydawać zarządzenia zmierzające do odszczurzenia terenu i budynków w obrębie gmin miejskich i miejscowości, zamieszczonych w załączniku, na koszt właścicieli odnośnych objektów w sposób i w terminach, przez tę władzę wskazanych.
Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia niniejszego należy do powiatowych władz administracji ogólnej.
Gminy miast i miejscowości, zamieszczonych w załączonym do rozporządzenia niniejszego spisie, obowiązane są w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego wydać szczegółowe przepisy sanitarno-porządkowe lub uzgodnić z postanowieniami tego rozporządzenia wydane już przez te gminy przepisy.
Winni naruszenia postanowień rozporządzenia niniejszego ponoszą odpowiedzialność w myśl postanowień art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
(2)
Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemiami: z dnia 10 czerwca 1921 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 346), oraz z dnia 19 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej wymienionego rozporządzenia na niektóre miejscowości (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 433).

ZAŁĄCZNIK 

I. Województwo warszawskie.
1.pow.błoński-Wiskitki, Brwinów, Milanówek, Nadarzyn, Leszno, Komorów, Podkowa Leśna.
2."gostyniński-Sanniki, Osmolin, Soczewka.
3."grójecki-Tarczyn.
4."kutnowski-Dąbrowice, Łanięta, Strzelce, Dobrzelin.
5."lipnowski-Kikoł, Lubicz, Skempe.
6."łowicki-Bielawy, Łyszkowice, Sobota, Kiernozia, Bolimów.
7."makowski-Krasnosielc.
8."miński-Stanisławów, Latowicz, Mrozy, Kołbiel, Cegłów, Dobre, Siennica.
9."mławski-Szreńsk.
10."nieszawski-Osięciny, Piotrków Kujawski, Dobre, Służewo.
11."płocki-Bodzanów, Drobin, Bielsk, Staroźreby.
12."płoński-Baboszewo, Czerwińsk, Nowe-Miasto, Sochocin.
13."przasnyski-Janowo, Dzierzgowo, Baranowo.
14."radzymiński-Kobyłka, Jadów, Kamieńczyk, Urle, Tłuszcz.
15."rawski-Kaczka, Inowłódz.
16."rypiński-Ostrowite, Skrwilno.
17."sierpecki-Bieżuń.
18."sochaczewski-os. fabr. Chodaków.
19."warszawski-Chylice, Henryków, Jabłonna, Jeziorna, Falenica, Karczew, Konstancin, Łomianki, Miłosna, Okuniew, Pomiechówek, Rembertów, Skolimów, Świder, Piastów, Legjonowo, Włochy, Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Pyry, Michalin, Józefów, Choszczówka, Rudnik, Nieporęt, Ołtarzew, Ząbki, Zielonka, Wesoła, Wola-Grzybowska, Sulejówek, Cechówka, Miłosna Stara, Skruda, Celestynów, Płudy, Marki.
II. Województwo łódzkie.
1.pow.brzeziński-Głowno, Jeżów, Ujazd, Będków, Koluszki, Cichorajka, Warchałów, Borówka, Osiny, Gałkówek, Andrespol, Żakowice Stare, Żakowice Nowe, Różyca, Będzelin, Rogów st. kol., Kiełbasa.
2."kaliski-Opatówek, Koźminek, Lisków, Godziesze, Borysławice, Chocz, Ceków, Iwanowice, Rożdżały, Krzyżówka, Ogrody, Rypinek, Stare Miasto, Zawodzie, Tyniec, Pólko, Majków, Chrustów, Chmielnik, Winiary, Szczypiorno, Nosków, Zagorzynek, Piwonice kolonja, Wolica, Zbiersk.
3."kolski-Sompolno, Izbica, Babiak, Brdów, Grzegorzew, Brudzew.
4."koniński-Gosławice, Ciążeń, Lądek, Grodziec, Skulsk, Wilczyn, Kazimierz Biskupi.
5."łaski-Dłutów, Widawa, Szczerców, Lutomiersk, Górka Pabjanicka, Zelów.
6."łęczycki-Leśmierz, Piątek, Poddębice, Grabów, Parzęczew.
7."łódzki-Rzgów, Langówek, Helenówek, Radogoszcz Kały, Kały A. B., Chojny, Cyganka, Nowe-Złotno, Retkinia, Rokicie Stare, Place-Stoki, Andrzejów.
8."piotrkowski-Sulejów, Bełchatów, Kamieńsk, Rozprza, Srocko, Wolbórz, Gorzkowice, Grocholice, Kleszczów.
9."radomszczański-Brzeźnica, Koniecpol, Pajęczno, Sulmierzyce, Pławno, Gidle.
10."sieradzki-Burzenin.
11."turecki-moc obowiązująca rozporządzenia rozciąga się na cały powiat.
12."wieluński-Działoszyn, Lututów, Osiaków, Bugaj, Bolesławiec.
III. Województwo kieleckie.
1.pow.będziński-Strzemieszyce Wielkie, Ząbkowice, Gołonóg, Porąbka, Niemce, Grodziec, Zagórze, Niwka, Kazimierz.
2."częstochowski-Mstów, Przyrów, Janów, Olsztyn.
3."iłżecki-Wąchock, Lipsko, Sienno, Solec, Kazanów, Ciepielów.
4."jędrzejowski-Wodzisław, Sobków, Małogoszcz, Oksa.
5."kielecki-Bodzentyn, Suchedniów, Słupia Nowa.
6."konecki-Gowarczów, Radoszyce.
7."kozienicki-Głowaczów, Gniewoszów, Granica, Zagożdżon, Magnuszew.
8."miechowski-Książ Wielki, Brzesko Nowe, Charsznica, Luborzyca.
9."olkuski-Pilica, Skała, Sławków, Żarnowiec, Bolesław, Ogrodzieniec.
10."opatowski-Ożarów, Łagów, Iwaniska, Kunów, Ćmielów.
11."opoczyński-Drzewica, Gielniów, Białaczów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Żarnów.
12."pińczowski-Wiślica, Koszyce.
13."radomski-Białobrzegi, Przytyk, Jedlińsk.
14."sandomierski-Klimontów, Koprzywnica, Połaniec, Osiek, Bogorja.
15."stopnicki-Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Kurozwęki, Szydłów, Perzchnica, Piotrowice.
16."włoszczowski-Secemin, Kurzelów, Lelów.
17."zawierciański-Żarki, Koziegłowy, Łazy, Siewierz, Myszków Stary, Myszków Nowy.
IV. Województwo lubelskie.
1.pow.bialski-Kodeń, Łomazy, Piszczac, Rossosz, Konstantynów.
2."biłgorajski-Józefów, Krzeszów, Tarnogród, Frampol, Goraj.
3."chełmski-Pawłów, Rejowiec, Siedliszcze, Sawin, Swierze, Wojsławice, Wiszniewice.
4."garwoliński-Maciejowice, Łaskarzew, Osieck, Parysów, Ryki, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Stężyca.
5."hrubieszowski-Grabowiec, Horodło, Uchanie, Kryłów.
6."janowski-Annopol, Modliborzyce, Urzędów, Zaklików, Zakrzówek.
7."krasnostawski-Izbica, Gorzków, Kraśniczyn, Tarnogóra, Turobin, Żółkiewka.
8."lubelski-Bełżyce, Bychawa, Biskupice, Chodel, Głusk, Piaski, Puchaczów, Niedrzwica Wielka, Niedrzwica Mała, Trawniki, Milejów, Sławinek, Czechów, Helenów, parc. Sachsa, wieś i kolonja Dziesiąta.
9."lubartowski-Czemierniki, Firlej, Kamionka, Michów.
10."łukowski-Adamów, Łysobyki, Serokomla.
11."puławski-Baranów, Bobrowniki, Irena, Józefów, Kazimierz, Końskowola, Kurów, Markuszów, Opole, Wąwolnica, twierdza i stacja Dęblin.
12."radzyński-Komarówka Podlaska, Wohyń.
13."siedlecki-Mokobody, Mordy, Sarnaki.
14."sokołowski-Kossów, Sterdyń.
15."tomaszowski-Jarczów, Komarów, Łaszczów, Tyszowce.
16."węgrowski-Liw, Miedzna, Stoczek, Sądowne.
17."włocławski-Sosnowica, Wisznice, Sławatycze.
-V. Województwo białostockie.
1.pow.augustowski-Lipsk, Raczki, Sopoćkinie, Sztabin.
2."białostocki-Gródek, Jasionówka, Michałowo, Trzcianne.
3."bielski-Narewka, Hajnówka, Białowieża, Miłejczyce, Orla, Grodzisk.
4."grodzieński-Jeziory, Łunna, Brzostowica Wielka, Porzecze, Wołpa.
5."łomżyński-Nowogród, Rutki, Śniadowo, Wizna Jedwabne.
6."ostrołęcki-Czerwin, Goworowo, Myszyniec, st. kol. Ostrołęka.
7."ostrowski-Andrzejewo, Brańszczyk, Długosiodło, Małkinia, Nur, Poręba, Zaręby Kościelne, Wąsewo.
8."sokólski-Janów, Kuźnica, Sidra, Suchowola, Nowy Dwór.
9."suwalski-Filipów, Puńsk, Wiżajny, Sejny, Przerośl.
10."szczuczyński-Radziłów, Wąsosz.
11."wołkowyski-Izabelin, Łysków, Mścibów, Piaski, Porozów, Roś, Jałówka, Krzemienica, Międzyrzecz, Podorosk, Zelwa.
12."wysoko - mazowiecki-Ciechanowiec, Łapy, Czyżewo,
VI. Województwo wileńskie.
1.pow.brasławski-Brasław, Druja, Widze.
2."dziśnieński-Hermanowicze, Hołubicze, Królewszczyzna, Łużki, Plisa, Prozoroki, Szarkowszczyzna.
3."mołodecki-Gródek, Kraśne.
4."oszmiański-Holszany, Dziewieniszki, Krewo, Soły.
5."postawski-Postawy, Duniłowicze.
6."święciański-Dukszty, Hoduciszki, Ignalino.
7."wilejski-Budsław, Dołhinów, Ilja, Krzywicze, Kurzeniec.
8."wileńsko-trocki-Landwarów, Niemenczyn, Michaliszki, Olkieniki.
VII. Województwo nowogródzkie.
1.pow.baranowicki-Lachowicze, Nowa Mysz, Stołowicze, Swojatycze, Horodyszcze, Mołczadź, Krzyszyn, Niedźwiedzica.
2."lidzki-Ejszyszki, Iwie, Lipniszki, Werenów, Raduń, Bielica, Brzozówka.
3."nieświeski-Horodziej, Snów, Siniawka, Hrycewicze, Kleck, Łań.
4."nowogródzki-Wsielub, Zdzięcioł, Lubcz, Korelicze, Dworzec, Nowojelnia, Niehniewicze.
5."słonimski-Byteń, Dereczyn.
6."stołpecki-Nowy Swierzeń, Rubieżewicze, Mir, Połoneczka, Turzec, Naliboki, Derewna.
7."szczuczyński-Szczuczyn, Żołudek, Kamionka folw., Ostryna, Wasiliszki, Różanka, Nowy Dwór, Sobakińce, Kamionka miasto, Skrzybowce.
8."wołożyński-Trąby, Wiszniew, Wołma, Iwieniec, Pierszaje, Wołożyn, Bakszty, Zabrzezie, Kamień.
VIII. Województwo poleskie.
1.pow.brzeski-Małoryta, Tomaszówka, Otoki, Czernawczyce, Domaczewo.
2."łuniniecki-Mikaszewicze, Hancewicze, Łachwa, Lenin, Kożangródek,
3."drohicki-Drohiczyn, Chomski Janów, Motol.
4."kobryński-Antopol, Dywin, Żabinka.
5."koszyrski-Kamień Koszyrski, Lubieszów.
6."kosowski-Telechany, Iwacewicze, Święta Wola,
7."piński-Serniki, Pohost-Zahorodzki.
8."stoliński-Horodno.
IX. Województwo wołyńskie.
1.pow.dubieński-Demidówka, Kozin, Młynów, Wołkowyje, Werba.
2."horochowski-Łokacze, Ożdziutycze, Drużkopol.
3."kostopolski-Deraźne, Stepań, Ludwipol.
4."kowelski-Ratno, Mielnica, Maciejów, Maniewicze, Turzysk.
5."krzemieniecki-Wiśniowiec, Szumsk, Katerburg, Łanowce, Białozórka, Wyszogródek, Poczajów.
6."rówieński-Aleksandrja, Hoszcza, Klewań, Tuczyn, Międzyrzec.
7."łucki-Czartorysk, Kiwerce, Sienkiewiczówka, Sokół.
8."zdołbunowski-Mizocz.
9."włodzimierski-Poryck.
10."sarneński-Klesów, Rafałówka, Włodzimierzec.
X. Województwo krakowskie.
1.pow.bialski-Witkowice, Straconka, Bystra, Buczkowice, Komorowice, Kozy, Szczyrk, Brzezinka.
2."bocheński-Kłaj, Lipnica Murowana, Trzciana, Łapanów, Rajbrot.
3."brzeski-Czchów, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn.
4."chrzanowski-Alwernia, Trzebinia.
5."dąbrowski-Szczucin.
6."gorlicki-Bobowa, Glinik Marjampolski, Rzepiennik Strzyżewski.
7."jasielski-Dębowiec, Kołaczyce, Ołpiny, Osiek, Żmigród.
8."krakowski-Kocmyrzów, Borek Fałęcki, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Prądnik Czerwony, Prokocim, Swoszowice,
9."limanowski-Mszana-Dolna, Tymbark.
10."mielecki-Przecław, Borowa, Rzochów.
11."myślenicki-Sułkowice, Wiśniowa, Gdów.
12."nowosądecki-Łącko, Rytro, Łabowa, Tylicz, Jazowsko, Krynica wieś, Żegiestów wieś.
13."nowotarski-Krościenko, Poronin, Bukowina, Jabłonka, Frydman, Białka, Szczawnica uzdr., Rabka.
14."żywiecki-Zabłocie, Sporysz, Isep, Milówka, Rajcza, Jeleśnia.
15."ropczycki-Wielopole Skrzyńskie.
16."tarnowski-Ryglice, Mościce.
17."wadowicki-Zembrzyce, Zawoja.
XI. Województwo lwowskie.
1.pow.bobrecki-Brzozdowce, Mikołajów, Wybranówka, Strzeliska Nowe.
2."brzozowski-Dynów, Jasienica, Rosielna.
3."dobromilski-Bircza, Nowe Miasto, Rybotycze.
4."kolbuszowski-Majdan, Raniżów.
5."krośnieński-Iwonicz, Jedlicze, Korczyna, Frysztak.
6."leski-Baligród, Cisna, Lutowiska, Wola Michowa.
7."lubaczowski-Oleszyce, Narol,
8."łańcucki-Gillerschof, Siedlanka, Żołynia.
9."mościski-Hussaków, Krukienice.
10."przemyski-Dubiecko.
11."rawski-Magierów, Lubycza Królewska.
12."rzeszowski-Czudec, Niebylec.
13."samborski-Felsztyn.
14."sanocki-Bukowsko, Jaćmierz, Mrzygłód, Zarszyn, Tyrawa Wołoska.
15."sokalski-Waręż Miasto, Krystynopol, Tartaków miasto.
16."turczański-Turka, Borynia, Rozłucz.
XII. Województwo stanisławowskie.
1.pow.doliński-Dolina, Bolechów, Rożniatów, Perehińsko.
2."horodeński-Horodenka, Czernelica, Obertyn.
3."kałuski-Kałusz, Wojniłów.
4."kołomyjski-Kołomyja, Peczeniżyn, Gwoździec Miasto, Jabłonów.
5."kosowski-Kosów, Kuty, Żabie, Rożnów.
6."nadwórniański-Nadwórna, Delatyn, Jaremcze uzdr., Łanczyn, Mikuliczyn, Worochta uzdr., Sołotwina.
7."rohatyński-Rohatyn, Bursztyn, Bołszowce, Bukaczowce, Stratyn Miasto.
8."śniatyński-Śniatyn, Zabłotów.
9."stanisławowski-Stanisławów, Halicz, Jezupol, Marjampol Miasto, Bohorodczany, Łysiec.
10."stryjski-Stryj, Morszyn uzdr., Skole, Synowódzko Wyżne.
11."tłumacki-Tłumacz, Tyśmienica, Chocimierz, Ottynja.
12."żydaczowski-Żydaczów, Mikołajów n/D, Rozdół, Żurawno.
-XIII. Województwo tarnopolskie.
1.pow.borszczowski-Jezierzany, Mielnica, Korolówka.
2."brodzki-Podkamień.
3."brzeżański-Narajów Miasto.
4."buczacki-Potok Złoty, Uście Zielone, Koropiec.
5."kopyczyniecki-Chorostków, Probużna.
6."podhajecki-Wiśniowczyk, Złotniki.
7."przemyślański-Dunajów, Świrz.
8."radziechowski-Chołojów, Stojanów, Szczurowice, Toporów, Witków Nowy.
9."tarnopolski-Kozłów.
10."trembowelski-Janów, Strusów.
11."zaleszczycki-Tłuste Miasto, Uścieczko.
12."zborowski-Jezierna.