Utrzymanie nadal niektórych kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.81.710

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 1928 r.
w sprawie otrzymania nadal niektórych kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej.

Na podstawie art. 121 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Utrzymuje się nadal następujące kolegja współdziałające w wykonywaniu zadań administracji ogólnej przy udziale czynnika obywatelskiego:
a)
komisje przewidziane w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 2 stycznia 1922 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 83),
b)
komisje przewidziane w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 1 lutego 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Skarbu i Spraw Wewnętrznych, w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 140),
c)
powiatowe i wojewódzkie pożyczkowe komisje odbudowy przewidziane w ustawie z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 492),
d)
miejscowe i ściślejsze komisje robót wykonywanych w gmachach reprezentacyjnych w Warszawie i w Krakowie, utworzone rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 20 maja 1927 r., w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. Nr. 39, poz. 283).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.