Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy epizodyczne oraz przepisy końcowe  - Rozdział 6 - Utrzymanie czystości i... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy epizodyczne oraz przepisy końcowe  - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.

Rozdział  6

Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy epizodyczne oraz przepisy końcowe 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261 i Nr 106, poz. 496) w art. 7 w ust. 1 w pkt 3: (zmiany pominięte).

1. 
Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. 
Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.
3. 
Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. 
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność, na którą zgodnie z art. 7 wymagane jest uzyskanie zezwolenia, są zobowiązani uzyskać stosowne zezwolenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.