[Odpowiedzialność gmin] - Art. 9z. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9z. - [Odpowiedzialność gmin] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9z.  [Odpowiedzialność gmin]
1. 
Gmina, która:
1)
przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni;
2)
przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.
1a. 
Gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8-10 - podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.
2. 
Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3aa - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1)
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
2)
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
3)
(uchylony).
2a. 
Gmina, która nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1)
przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu;
2)
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3)
składowania.
3. 
Kary pieniężne, o których mowa w:
1)
ust. 2 i ust. 2a pkt 1 i 2 - oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3;
2)
ust. 2a pkt 3 - oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 4.
4. 
Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.
5.  27
 W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1-2a, 4, 6 i 7, podlega ten związek.
6.  28
 W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 9u - gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł.
7.  29
 W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 5a - gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.
27 Art. 9z ust. 5 zmieniony przez art. 2 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1549) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 sierpnia 2022 r.
28 Art. 9z ust. 6 zmieniony przez art. 2 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1549) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 sierpnia 2022 r.
29 Art. 9z ust. 7 dodany przez art. 2 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1549) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 sierpnia 2022 r.