[Odpowiedzialność gminnych jednostek organizacyjnych] - Art. 9y. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9y. - [Odpowiedzialność gminnych jednostek organizacyjnych] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9y.  [Odpowiedzialność gminnych jednostek organizacyjnych]
1. 
Gminna jednostka organizacyjna, która:
1)
odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym mowa w art. 9k ust. 1 - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu;
2)
miesza selektywnie zebrane odpady komunalne z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
3)
nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;
4)
przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
5)
przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
2. 
Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1)
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;
2)
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3)
składowania.
3. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 i 2 - oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3;
2)
pkt 3 - oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 4.