[Odpowiedzialność podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] - Art. 9xa. - Utrzymanie czystości... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9xa. - [Odpowiedzialność podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9xa.  [Odpowiedzialność podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych]

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który przekazuje:

1)
(uchylony);
2)
przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
3)
po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.