[Kontrola nad prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych] - Art. 9w. - Utrzymanie czystości i... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9w. - [Kontrola nad prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9w.  [Kontrola nad prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych]
1. 
Marszałek województwa sprawuje kontrolę nad prowadzącym instalację komunalną.
2. 
Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.