[Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] - Art. 9na. -... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9na. - [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9na.  [Sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych]
1. 
Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
2. 
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
3. 
Sprawozdanie zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
2)
informacje o miejscu prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3)
informacje o masie:
a)
poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych i odpadów innych niż komunalne oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane,
b)
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powstałych z zebranych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania,
c)
odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
d)
produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy.
4. 
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.