[Obowiązki podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych] - Art. 9ea. - Utrzymanie czystości i... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9ea. - [Obowiązki podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9ea.  [Obowiązki podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych]

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do:

1)
przekazywania, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady, selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2)
(uchylony).