[Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości] - Art. 9b. -... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9b. - [Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9b.  [Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości]
1. 
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24 i 974).
2. 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. 
Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.
4. 
W rejestrze zamieszcza się:
1)
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
(uchylony);
4)
określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5)
numer rejestrowy.
5. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.