[Wniosek o udzielenie zezwolenia] - Art. 8. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Wniosek o udzielenie zezwolenia] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  8.  [Wniosek o udzielenie zezwolenia]
1. 
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3)
określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4)
informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5)
proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6)
określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
1a. 
Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
1b. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. 
(uchylony).
2a.  22
 Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
2b. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.
22 Art. 8 ust. 2a zmieniony przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1549) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 sierpnia 2022 r.