[Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi] - Art. 6h. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 6h. - [Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6h.  [Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani ponosić:

1)
właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2)
osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 2a ust. 1,
3)
właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2

- na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości lub lokale.