[Terminy uiszczania opłat. Przymusowe ściągnięcie opłat nieuiszczonych] - Art. 6b. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 6b. - [Terminy uiszczania opłat. Przymusowe ściągnięcie opłat nieuiszczonych] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6b.  [Terminy uiszczania opłat. Przymusowe ściągnięcie opłat nieuiszczonych]

Ustalając opłaty, o których mowa w art. 6a, rada gminy określa terminy ich uiszczania. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.