[Przejęcie obowiązków przez gminę] - Art. 6a. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Przejęcie obowiązków przez gminę] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6a.  [Przejęcie obowiązków przez gminę]
1. 
Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie albo wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4.
2. 
Przejmując obowiązki, rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków.
3.  16
 Opłata, o której mowa w ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju nieczystości ciekłych oraz uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zagospodarowywania nieczystości ciekłych oraz uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
16 Art. 6a ust. 3 zmieniony przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.