[Cofnięcie zezwolenia na łączne zbieranie odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła] - Art.... - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 4c. - [Cofnięcie zezwolenia na łączne zbieranie odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  4c.  [Cofnięcie zezwolenia na łączne zbieranie odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła]
1. 
Jeżeli gmina, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 4b ust. 1, nie osiągnęła w danym roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 3b ust. 1, minister właściwy do spraw klimatu cofa to zezwolenie w drodze decyzji i określa termin jej wykonania. Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia wszczyna się z urzędu.
2. 
Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 4b ust. 1, kończy możliwość łącznego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w terminie określonym w ust. 1.