Art. 10. - [Odpowiedzialność za wykroczenia] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1469 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  10.  [Odpowiedzialność za wykroczenia]
1. 
Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia

- podlega karze aresztu lub karze grzywny.

2. 
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a

- podlega karze grzywny.

2a. 
Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
2b. 
Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- podlega karze grzywny.

2c. 
Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

- podlega karze grzywny.

2d. 
Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a - podlega karze grzywny.
3. 
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-2d, toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (DDz. U. z 2022 r. poz. 1124).