[Stosowanie przepisów ustawy o odpadach] - Art. 1a. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 1a. - [Stosowanie przepisów ustawy o odpadach] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  1a.  [Stosowanie przepisów ustawy o odpadach]

W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).