[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:

1)
zadania gminy oraz obowiązki:
a)
właścicieli nieruchomości,
b)
właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osób, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących te lokale lub osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej - dotyczące utrzymania czystości i porządku;
2)
warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3)
warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie;
4)
obowiązki wytwórców odpadów komunalnych w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów.