§ 9. - Utrwalanie obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1457

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2021 r.
§  9. 
1. 
Kopię zapisu sporządza pracownik albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej odpowiednio zatrudniony albo pełniący służbę w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, upoważniony przez organ Krajowej Administracji Skarbowej prowadzący kontrolę celno-skarbową.
2. 
Kopię zapisu sporządza biegły lub laboratorium:
1)
w przypadku gdy jej wykonanie przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, łączy się z nadmiernymi trudnościami lub grozi zniszczeniem bądź zniekształceniem zapisu;
2)
na wniosek podmiotu uprawnionego.
3. 
Kopię zapisu może sporządzić biegły lub laboratorium, jeżeli zapewni to lepszą jakość skopiowanego zapisu.
4. 
W przypadku gdy kopiowania dokonuje się na wniosek podmiotu uprawnionego, a zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, kopię zapisu sporządza biegły lub laboratorium, gdy uprawniony podmiot o to wnosi.