§ 4. - Utrwalanie obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1457

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2021 r.
§  4. 
1. 
Dla każdego zapisanego nośnika sporządza się metrykę identyfikacyjną, zwaną dalej "metryką".
2. 
Metryka zawiera co najmniej następujące dane:
1)
wskazanie osoby sporządzającej metrykę;
2)
datę sporządzenia metryki;
3)
numer metryki;
4)
oznaczenie kontroli celno-skarbowej;
5)
rodzaj i oznaczenie nośnika;
6)
rodzaj utrwalonej czynności, a także czas i miejsce jej przeprowadzenia;
7)
wskazanie urządzenia użytego do utrwalenia czynności lub do skopiowania zapisu;
8)
dane dotyczące zapisu;
9)
sumy kontrolne;
10)
podpis osoby sporządzającej metrykę.
3. 
Wzór metryki określa załącznik do rozporządzenia.
4. 
Metrykę opatruje się numerem nadanym zgodnie z kolejnością wykonywania zapisów i ich kopii w toku danej kontroli celno-skarbowej.
5. 
Numer metryki i oznaczenie kontroli celno-skarbowej umieszcza się na powierzchni przeznaczonej do opisywania zapisanego nośnika, o ile nośnik ją posiada.
6. 
Metrykę sporządza się w oryginale i kopiach.
7. 
Oryginał metryki przechowuje się w aktach kontroli celno-skarbowej.
8. 
Kopię metryki przechowuje się wraz z zapisanym nośnikiem w tym samym opakowaniu.
9. 
Do oryginału i kopii metryki może być dołączony wydruk zawierający sumę kontrolną każdego dokumentu elektronicznego wchodzącego w skład zapisu, zastępujący oznaczenie tej sumy w metryce. Adnotację o dołączeniu wydruku umieszcza się w polu "Sumy kontrolne" metryki.
10. 
Jeżeli w toku kontroli celno-skarbowej sporządzono więcej niż trzy metryki, do akt kontroli celno-skarbowej dołącza się wykaz metryk wskazujący w szczególności numer każdej metryki, datę sporządzenia, rodzaj i oznaczenie zapisanego nośnika, rodzaj utrwalonej czynności i numer karty w aktach kontroli celno-skarbowej, na której znajduje się metryka.