§ 1. - Utrwalanie obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1457

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku przesłuchania na odległość kontrolowanego lub świadka dla celów kontroli celno-skarbowej;
2)
sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów;
3)
sposób i tryb udostępniania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i pełnomocnikowi zapisu obrazu lub dźwięku;
4)
sposób i tryb przekazywania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i pełnomocnikowi kopii zapisu obrazu lub dźwięku;
5)
wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku.