Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1608

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Republika Armenii, Republika Azerbejdżanu, Republika Estońska, Gruzja, Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska, Republika Litewska, Republika Łotewska, Republika Mołdawii, Republika Tadżykistanu, Turkmenistan oraz Republika Uzbekistanu nie uznały się za sukcesorów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w stosunku do Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. 1 , w związku z czym konwencja nie obowiązywała w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a wyżej wymienionymi państwami.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., utraciła moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a podanymi poniżej państwami w następujących datach:

1) dnia 21 lutego 2001 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi na skutek wypowiedzenia konwencji przez Rzeczpospolitą Polską 2 , 3 ;
2) dnia 21 lutego 2001 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą na skutek wypowiedzenia konwencji przez Rzeczpospolitą Polską 4 , 5 ;
3) dnia 30 kwietnia 2002 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na skutek wejścia w życie Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., sporządzonego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. 6 , 7 .

Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., utraciła moc obowiązującą dnia 30 kwietnia 2002 r.

1 Tekst Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1966 r. poz. 19.
2 Tekst dokumentu wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Białoruś, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2001 r. poz. 1143.
3 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 21 czerwca 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., został ogłoszony w Dz. U. poz. 1144.
4 Tekst dokumentu wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 729.
5 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 25 kwietnia 2016 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., został ogłoszony w Dz. U. poz. 730.
6 Tekst Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., sporządzonego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2002 r. poz. 807.
7 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej podpisanego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., został ogłoszony w Dz. U. poz. 808.