Wydawanie pozwoleń na używanie wytwornic stałych. - Rozdział 7 - Ustawianie, używanie i obsługa wytwornic acetylenowych. - Dz.U.1934.99.903 - OpenLEX

Rozdział 7 - Wydawanie pozwoleń na używanie wytwornic stałych. - Ustawianie, używanie i obsługa wytwornic acetylenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.99.903

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1964 r.

VII.

Wydawanie pozwoleń na używanie wytwornic stałych.

§  22.
1.
Celem uzyskania pozwolenia na używanie wytwornicy stałej, należy wnieść podanie do władzy przemysłowej II instancji.
2.
Do podania należy dołączyć:
a)
poświadczenie ostemplowania wytwornicy;
b)
dwa egzemplarze opisu wytwornicy, przepisów obsługi i rysunku wytwornicy w przekroju wraz z dodatkowemi urządzeniami (zbiornik gazu, bezpiecznik wodny i t. p.). Opis wytwornicy powinien umożliwić poznanie sposobu działania wytwornicy, okresu czasu odmulania (odniesionego do ciężaru odgazowanego karbidu), jak również sposobu oczyszczania gazu; w urządzeniach do celów technicznych, posiadających główne urządzenie zabezpieczające, należy podać również zasadnicze jego cechy. Na załącznikach tych należy podać treść tabliczki fabrycznej wytwornicy i urządzeń zabezpieczających;
c)
dwa egzemplarze projektu (planu) budowlanego, zawierającego rzuty poziome i przekroje właściwych kondygnacyj, oraz rzut więźby dachowej w skali 1 : 100, planu sytuacyjnego w skali 1 : 500 oraz planu orjentacyjnego w skali 1 : 10.000. Na planie sytuacyjnym powinny być, uwidocznione ponadto wszystkie budynki wraz z ich drzwiami i oknami, znajdującemi się w promieniu co najmniej 10 m od urządzenia acetylenowego.
3.
Władza przemysłowa po otrzymaniu podania powinna dokonać urzędowego odbioru całego urządzenia acetylenowego, który polega na stwierdzeniu prawdziwości danych, zawartych w załącznikach, oraz stwierdzeniu, czy pomieszczenie wytwornicy i całe urządzenie odpowiada przepisom obowiązującym. Jeżeli urządzenie odpowiada przepisom, władza przemysłowa wydaje składającemu podanie pozwolenie na używanie danego urządzenia acetylenowego (według wzoru załącznika), zwracając przytem poświadczenie ostemplowania oraz jeden poświadczony egzemplarz załączników.
4.
Władza przemysłowa prowadzi rejestr wydanych pozwoleń, zawierający: liczbę porządkową, liczbę rejestru akt, datę wydania pozwolenia, imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorstwa i jego adres, rodzaj przedsiębiorstwa oraz treść tabliczki fabrycznej wytwornicy i uwagi.
5.
W razie stwierdzenia podczas odbioru braków władza przemysłowa może wydać pozwolenie warunkowe oraz wyznaczyć termin do usunięcia tych braków. Jeżeli braki nie zostaną w określonym terminie usunięte, urządzenie powinno być unieruchomione.
6.
W razie dokonania zmian w urządzeniu acetylenowem lub pomieszczeniu wytwornicy należy uzyskać ponowne zezwolenie władzy przemysłowej na używanie wytwornicy, W załącznikach do takiego podania wystarczy uwidocznić przeprowadzone zmiany.
7.
Pozwolenie wraz z załącznikami i poświadczeniem ostemplowania powinien posiadacz urządzenia acetylenowego przechowywać i okazywać na żądanie władz.
8.
Koszty odbioru ponosi posiadacz urządzenia, który ponadto obowiązany jest dać do dyspozycji potrzebne do odbioru siły robocze i przyrządy.