Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1369

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2023 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2023 r.
o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.

1. 
W celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych:
1)
uczniom klasy IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniom publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej, zwanych dalej "uczniami klasy objętej wsparciem",
2)
nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, zwanych dalej "nauczycielami"

- przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych.

2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.
3. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1)
dokonaniu zakupu komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej "laptopami", i przekazaniu ich uczniom klasy objętej wsparciem;
2)
przekazaniu nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, zwanych dalej "bonami".
4. 
Organem właściwym do udzielania wsparcia jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
1. 
W celu udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje corocznie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacje o prognozowanej liczbie uczniów, rozpoczynających naukę w klasie objętej wsparciem, w terminie do dnia 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, w którym uczeń rozpocznie naukę w klasie objętej wsparciem.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji w oparciu o informacje, o których mowa w ust. 1, dokonuje zakupu laptopów, które muszą spełniać minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop dla ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234).
3. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje uczniom klasy objętej wsparciem zakupione laptopy, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, o którym mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), zwanego dalej "organem prowadzącym szkołę".
4. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o organie prowadzącym szkołę, w przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należy przez to rozumieć również specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
5. 
Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może upoważnić dyrektora szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 4, do realizacji określonych w ustawie zadań organu prowadzącego szkołę.
6. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej wzór graficzny identyfikacji wizualnej laptopa. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje zakupione laptopy, organom prowadzącym szkołę, oznaczone zgodnie z opracowanym wzorem graficznym oraz dołącza do nich dokumenty otrzymane przy ich zakupie, w szczególności deklaracje zgodności z normami i certyfikaty lub równoważne oraz poradniki obsługi w języku polskim dostępne on-line lub na dysku twardym laptopa.
7. 
Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji, o których mowa w ust. 2, 3 i 6, mogą być realizowane w całości lub w części przez centralnego zamawiającego wyznaczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825).
8. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia pomoc informacyjno-techniczną odnośnie zakupionych i przekazanych laptopów objętych wsparciem, o którym mowa w art. 2 ust. 1.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże na podstawie umowy organowi prowadzącemu szkołę laptopy, w terminie umożliwiającym ich przekazanie uczniom klasy objętej wsparciem do dnia 30 września roku, w którym uczniowie ci rozpoczęli naukę w tej klasie. Umowę, o której mowa w zdaniu pierwszym, oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu przekazania laptopów, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór umowy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie ujednolicenie i usprawnienie procesu przekazywania laptopów oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych.
3. 
Jeżeli liczba laptopów przekazanych organowi, o którym mowa w ust. 1, jest mniejsza niż faktyczna liczba uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia ich otrzymania, występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o przekazanie większej liczby laptopów. W takim przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje brakującą liczbę laptopów niezwłocznie.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera informację o liczbie przekazanych laptopów, liczbie brakujących laptopów i faktyczną liczbę uczniów klasy objętej wsparciem.
5. 
Jeżeli liczba laptopów przekazanych organowi, o którym mowa w ust. 1, jest większa niż faktyczna liczba uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę zwraca nadwyżkę otrzymanych laptopów pod wskazany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji adres, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia ich przekazania, o którym mowa w ust. 1.
6. 
Procedury, o których mowa w ust. 3 i 5, organ prowadzący szkołę może przeprowadzić w każdym momencie roku szkolnego.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi ewidencję zakupionych i przekazanych laptopów organom prowadzącym szkołę.
2. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
wysokość wydatkowanych środków na zakup laptopów w danym roku;
2)
liczbę laptopów przekazanych organom prowadzącym szkołę w podziale na województwa, powiaty i gminy;
3)
numery seryjne laptopów;
4)
imiona i nazwiska rodziców, którym organ prowadzący szkołę przekazał na własność albo użyczył laptopy.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza w celach ewidencyjnych, weryfikacyjnych, kontrolnych i audytowych.

Uczniowi klasy objętej wsparciem w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, przysługuje tylko jeden laptop.

1. 
Laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
3. 
Przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem następuje na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia.
4. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór umowy, o której mowa w ust. 3, mając na względzie ujednolicenie i usprawnienie procesu przekazywania laptopów oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych.
5. 
Organ prowadzący szkołę sporządza protokół z przekazania laptopa.
6. 
Umowę, o której mowa w ust. 3, oraz protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
7. 
W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia klasy objętej wsparciem laptop jemu przekazany stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.
8. 
Rodzic ucznia klasy objętej wsparciem składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
9. 
Laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia.
1. 
Rodzice ucznia klasy objętej wsparciem mogą odmówić przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia. Umowę sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, wzór umowy użyczenia laptopa, o której mowa w ust. 1, mając na względzie ujednolicenie i usprawnienie procesu przekazywania laptopów uczniom.
3. 
Laptop przyznany uczniowi klasy objętej wsparciem, na podstawie umowy użyczenia, stanowiący własność organu prowadzącego szkołę, w przypadku zmiany szkoły przez ucznia podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się do osób oraz podmiotów sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, który jest uczniem klasy objętej wsparciem.
1. 
Uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych.
2. 
Jeżeli uczeń klasy objętej wsparciem otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, czy korzystają ze wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, czy wsparcia przewidzianego w tych programach.
3. 
W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, laptop otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

W celu udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje o faktycznej liczbie nauczycieli ujętych w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia ich wskazania w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2.

1. 
W celu udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, nauczyciel otrzymuje bon w wysokości 2500 zł.
2. 
Zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie uprawnia do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela.
3. 
W przypadku nabycia laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę wyższą niż wysokość otrzymanego bonu obowiązek zapłaty pozostałej części ceny laptopa lub laptopa przeglądarkowego obciąża nauczyciela.
4. 
Za pomocą otrzymanego bonu nauczyciel dokonuje płatności jednorazowo.
5. 
Płatności za zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego nie można dokonywać w ratach.
6. 
Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2025 r.

1. 
Nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia związana ze sfinansowaniem ze środków publicznych zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego.
2. 
Jeżeli nauczyciel otrzymał laptop, laptop przeglądarkowy lub świadczenie na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych, decyduje, czy korzysta ze wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, czy wsparcia przewidzianego w tych programach.
3. 
W przypadku wyboru wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, laptop lub laptop przeglądarkowy otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego nauczyciel go otrzymał.
4. 
Nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1. 
Zakupiony przez nauczyciela w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, laptop lub laptop przeglądarkowy musi spełniać minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop lub laptop przeglądarkowy dla nauczyciela, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2. 
Zakupiony przez nauczyciela w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, laptop lub laptop przeglądarkowy nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia zakupu.
1. 
Nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, w celu otrzymania bonu składa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek do organu prowadzącego szkołę, zawierający imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jego wskazania w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2.
2. 
Organ prowadzący szkołę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, składa jeden wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20 ust. 1, zawierający:
1)
dane, o których mowa w ust. 1;
2)
dane dotyczące szkoły, w imieniu której wnioskuje organ prowadzący szkołę:
a)
nazwa szkoły,
b)
adres szkoły,
c)
numer identyfikacyjny szkoły w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
d)
numer z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234);
3)
dane dotyczące organu prowadzącego szkołę:
a)
nazwa organu,
b)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) organu,
c)
numer identyfikacyjny organu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
d)
adres organu,
e)
imię (imiona) i nazwisko osoby składającej wniosek, upoważnionej do reprezentowania organu,
f)
numer PESEL osoby składającej wniosek, upoważnionej do reprezentowania organu.
3. 
Organ prowadzący szkołę przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie weryfikacji warunków, o których mowa w ust. 4.
4. 
Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:
1)
pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
2)
jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
3)
przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
4)
jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).
5. 
Ustalenie prawa do bonu następuje na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20 ust. 1.
6. 
Rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia prawa do bonu nie wymaga wydania decyzji.
7. 
Kod potwierdzający przyznanie bonu jest przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 20 ust. 1, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej nauczyciela.
8. 
Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 20 ust. 1.
9. 
Potwierdzenie płatności następuje po wprowadzeniu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20 ust. 1, kodu przekazanego na numer telefonu komórkowego nauczyciela.
10. 
W celu realizacji bonu, w szczególności ustalenia prawa nauczyciela do otrzymania bonu, zapewnienia możliwości dokonania płatności za pomocą bonu, w celach ewidencyjnych, weryfikacyjnych, kontrolnych i audytowych, są przetwarzane następujące dane osobowe nauczyciela oraz osoby składającej wniosek upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
numer telefonu komórkowego;
4)
adres poczty elektronicznej.
1. 
W celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych dokonuje rejestracji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20 ust. 1.
2. 
Dokonując rejestracji, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych podaje:
1)
firmę (nazwę) lub imię (imiona) i nazwisko;
2)
adres:
a)
siedziby - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną albo stałego miejsca prowadzenia działalności, albo miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,
b)
poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności,
c)
strony internetowej, o ile ją prowadzi;
3)
numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku;
4)
numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.), lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą;
5)
numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
6)
imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy;
7)
listę sklepów (punktów sprzedaży) wraz z adresami, w których będą realizowane bony.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i c, pkt 3, 4 i 6, podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. 
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, minister właściwy do spraw informatyzacji weryfikuje z danymi zawartymi w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. 
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych niezwłocznie po zmianie danych, o których mowa w ust. 2, aktualizuje je w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20 ust. 1. Do aktualizacji danych stosuje się ust. 3.
6. 
Dane, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza w celach ewidencyjnych, weryfikacyjnych, obsługi płatności, kontrolnych i audytowych.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu wpisu na listę, o której mowa w art. 18 ust. 1, zamieszcza informację o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu, w szczególności w miejscu ich sprzedaży.

1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej listę przedsiębiorców prowadzących sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych, po zarejestrowaniu ich w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 1.
2. 
Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2.
3. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej listę sklepów (punktów sprzedaży) wraz z adresami, w których będą realizowane bony.
1. 
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych przyjmujący płatności za pomocą bonu może, w każdym czasie, złożyć w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20 ust. 1, oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu.
2. 
Złożenie oświadczenia powoduje skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych z listy, o której mowa w art. 18 ust. 1, oraz dokonanie odpowiedniej zmiany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20 ust. 1, skutkującej zablokowaniem możliwości przyjmowania płatności za pomocą bonu.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi system teleinformatyczny zapewniający obsługę bonu.
2. 
System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz środki określone w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
3. 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, w związku z obsługą bonu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
4. 
Uwierzytelnianie podmiotów w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, następuje w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234).
5. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb składania wniosków o przyznanie bonu oraz ich obsługi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi składanych wniosków.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonywać czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zgodności ze stanem faktycznym danych, o których mowa w art. 16 ust. 2.
2. 
W przypadku ustalenia w toku czynności sprawdzających, że dane, o których mowa w art. 16 ust. 2, nie są zgodne ze stanem faktycznym, minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych do aktualizacji danych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skreślenia z listy, o której mowa w art. 18 ust. 1.
1. 
W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych wpisany na listę, o której mowa w art. 18 ust. 1, odmawia poddania się czynnościom sprawdzającym lub uniemożliwia ich przeprowadzenie, minister właściwy do spraw informatyzacji skreśla go z tej listy, w drodze decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu, równocześnie dokonując odpowiedniej zmiany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20 ust. 1, skutkującej zablokowaniem możliwości przyjmowania płatności za pomocą bonu.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji niezwłocznie przekazuje przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, na jego adres poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b, informację o skreśleniu z listy, o której mowa w art. 18 ust. 1.
3. 
W przypadku skreślenia przedsiębiorcy z listy, o której mowa w art. 18 ust. 1, ponowna rejestracja w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 1, nie jest możliwa w ciągu 3 lat od dnia skreślenia.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji realizuje płatność za bon na rzecz przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia przesłania wniosku rozliczeniowego przez przedsiębiorcę i jego zaakceptowania, na rachunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, wskazany przez przedsiębiorcę.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o danych dotyczących daty i miejsca sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych, modelu i producenta laptopów lub laptopów przeglądarkowych, ich numerach seryjnych, jednostkowej cenie netto laptopa lub laptopa przeglądarkowego, wartości podatku i kwocie należności ogółem oraz całkowitej cenie zakupu laptopów lub laptopów przeglądarkowych, w szczegółowości wskazanej dla ceny jednostkowej.
3. 
W przypadku skutecznego skorzystania przez uprawnionego nauczyciela z prawa do odstąpienia od umowy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych, z chwilą tego odstąpienia, wprowadza do systemu, o którym mowa w art. 20 ust. 1, informację o anulowaniu płatności, co uprawnia do ponownego skorzystania z bonu przez nauczyciela.
4. 
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych do sprzedawanego laptopa lub laptopa przeglądarkowego dołącza oświadczenie, że laptop lub laptop przeglądarkowy spełnia minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop lub laptop przeglądarkowy dla nauczyciela, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz, że jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży, wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych opakowaniach, nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.

Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, o których mowa w ustawie, w całości albo w części przy pomocy jednostek jemu podległych lub przez niego nadzorowanych.

Do zużytych laptopów i laptopów przeglądarkowych zakupionych w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).

1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy.
2. 
Kontrolę i postępowanie pokontrolne minister właściwy do spraw informatyzacji wszczyna z urzędu.
3. 
Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641 i 803).
4. 
Do doręczeń pism w ramach kontroli oraz zaleceń pokontrolnych stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
5. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może upoważnić do udziału w kontroli osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną, jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych wymaga takiej wiedzy.
6. 
Zakres uprawnień osoby, o której mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw informatyzacji określa w upoważnieniu.
7. 
Osoba, o której mowa w ust. 5, jest obowiązana do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedziała się w toku kontroli.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) w art. 8 w § 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) laptopy, laptopy przeglądarkowe oraz bony na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych przekazane w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).".

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, z późn. zm.) w art. 3 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) nabycie przez rodziców uczniów laptopów oraz przez nauczycieli laptopów, laptopów przeglądarkowych oraz bony na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych otrzymanych w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).".

W ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. poz. 1459) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Statut Akademii i jego zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem".";

2)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Minister sprawuje nadzór nad Akademią w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami prawa i statutem Akademii.

2. Sekretarz Generalny Akademii, zwany dalej "Sekretarzem", przedstawia ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Akademii, roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015).

3. W ramach sprawowanego nadzoru minister może żądać:

1) informacji i wyjaśnień od organów Akademii;

2) dostarczenia przez Sekretarza odpisów uchwał Zgromadzenia.

4. W razie stwierdzenia, że działalność Akademii jest niezgodna z prawem lub statutem Akademii, minister, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może:

1) wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie;

2) uchylić uchwałę Zgromadzenia.

5. Minister może uchylić uchwałę Zgromadzenia w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem lub statutem Akademii. Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały.";

3)
w art. 14 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Sekretarz może zwołać dodatkowe posiedzenie Zgromadzenia z własnej inicjatywy, na wniosek ministra, Izby Akademii lub dziesięciu członków Akademii.";

4)
w art. 15 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Minister może zgłosić sprzeciw wobec kandydata na Sekretarza wybranego przez Zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zgromadzenia w tej sprawie.";

5)
w art. 17 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Minister, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odwołuje Sekretarza z pełnionej funkcji, w przypadku naruszenia ust. 1 i 2.";

6)
w art. 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Centrum ogłasza się przez umieszczenie informacji o konkursie wraz z regulaminem konkursu, w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum, na stronie podmiotowej Akademii w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra.";

7)
w art. 23 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Biura Akademii ogłasza się przez umieszczenie informacji o konkursie wraz z regulaminem konkursu, w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura Akademii, na stronie podmiotowej Akademii w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra.";

8)
art. 60 otrzymuje brzmienie:

"Art. 60. Akademia lub Szkoła mogą być wyposażone lub doposażone w mienie na zasadach określonych w dziale II w rozdziale 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i 1113).";

9)
uchyla się art. 61.
1. 
Po raz pierwszy przekazanie laptopów organowi prowadzącemu szkołę dla uczniów klas objętych wsparciem, nastąpi począwszy od roku szkolnego 2023/2024.
2. 
W 2023 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekaże ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji prognozowane informacje o liczbie uczniów rozpoczynających naukę w klasie objętej wsparciem w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 31 lipca 2023 r.
3. 
W 2023 r. minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże organowi prowadzącemu szkołę laptopy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekaże po raz pierwszy ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje, o których mowa w art. 10, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.