Zmiana ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.569

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.

USTAWA
z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11:
a)
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Działalność gospodarcza Polskiego Funduszu Rozwoju, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji oraz przystępowaniu do spółek osobowych;

2) udzielaniu pożyczek, gwarancji i poręczeń;

3) obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95) oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi;

4) prowadzeniu innej działalności inwestycyjnej, o której mowa w art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680).",

b)
w ust. 2:
w pkt 1 wyrazy "w zakresie inwestycji kapitałowych" zastępuje się wyrazami "w szczególności w związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej "COVID-19",
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) udzielanie, poza zakresem działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, finansowania przedsiębiorcom na zasadach określonych w art. 12-16, zwane dalej "udzielaniem finansowania";",

w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284 i 374), w tym skutków rozprzestrzeniania się COVID-19, w szczególności poprzez:

a) udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym tymi sytuacjami, w tym bezzwrotnego lub w formie gwarancji lub poręczeń,

b) naprawienie lub pokrycie, w całości lub w części, szkód lub strat spowodowanych tymi sytuacjami - z wykorzystaniem środków własnych Polskiego Funduszu Rozwoju lub środków z innych źródeł.",

c)
w ust. 4 po użytym po raz pierwszy wyrazie "zadań" dodaje się wyrazy ", o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 6,",
d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Polski Fundusz Rozwoju może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 6, swojej spółce zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), funduszowi inwestycyjnemu, którym zarządza, lub funduszowi inwestycyjnemu, którym zarządza taka spółka, a także innym instytucjom rozwoju. Przepisy ustawy dotyczące wykonywania tych zadań przez Polski Fundusz Rozwoju stosuje się do podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, którym zostały powierzone zadania. Do powierzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 15.",

e)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Polski Fundusz Rozwoju może zlecić, na podstawie umowy, wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 6, także innemu funduszowi inwestycyjnemu niż wymieniony w ust. 6, innym instytucjom rozwoju, zakładom ubezpieczeń lub bankom. Do powierzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 15.";

2)
w art. 12:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowiące pomoc państwa spełniającą przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przeznacza się na:

1) inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;

2) wspieranie przedsiębiorców;

3) ochronę środowiska naturalnego;

4) badania, rozwój oraz innowacje;

5) szkolenia i doradztwo;

6) rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;

7) zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19;

8) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;

9) infrastrukturę szerokopasmową;

10) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;

11) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;

12) infrastrukturę lokalną.",

c)
w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1a",
d)
w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1a";
3)
w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania przez:

1) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych;

2) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.

2. Polski Fundusz Rozwoju może udzielać finansowania bezpośrednio lub za pośrednictwem osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, których przedmiotem działalności jest dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej "funduszami kapitałowymi".";

4)
w art. 14:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "przedsiębiorcom",
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uczestnictwa w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo--akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;";

5)
w art. 15:
a)
w ust. 1 po wyrazie "Rozwoju" dodaje się wyrazy ", udzielając finansowania,",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundusz kapitałowy może być utworzony lub Polski Fundusz Rozwoju może przystąpić do funduszu kapitałowego po rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1.";

6)
w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi odrębną ewidencję dla działań finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.";

7)
w art. 19 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) analizę alternatywnych źródeł finansowania działań, których koszt ma być sfinansowany ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;";

8)
w art. 21:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19;",

w pkt 12 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-15 w brzmieniu:

"13) zadania powierzone przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego;

14) inne zadania, jeżeli przepisy odrębne wskazują Polski Fundusz Rozwoju do ich wykonania;

15) koszty obsługi działań wymienionych w pkt 1-14.",

b)
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby celów, o których mowa w ust. 1.";

9)
po art. 21 dodaje się art. 21a i art. 21b w brzmieniu:

"Art. 21a. 1. Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub w formach bezzwrotnych.

2. Program rządowy określa w szczególności warunki i okres udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, sposób przygotowania i elementy rocznych planów udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji.

3. Realizując program rządowy, Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje środki na pokrycie wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju wskutek realizacji programu rządowego.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę określającą warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa w ust. 4.

Art. 21b. 1. W 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może przekazać Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 21.

2. Łączna wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej wynosi nie więcej niż 1 700 000 000 zł.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną wyrażoną w złotych;

4) cenę zbycia oraz sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową oraz sposób jej obliczania;

6) określenie sposobów i terminu wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

7) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

8) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.";

10)
w art. 35 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Organy spółki zależnej są właściwe w sprawach, w których właściwe były organy Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników spółki zależnej będzie uważane za zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej. Absolutorium z wykonywanych obowiązków w ostatnim roku kalendarzowym członkom zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej udzieli zgromadzenie wspólników spółki zależnej.";

11)
w art. 42 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 11 700 000 000 zł, w tym w:

1) 2020 r. - 6 700 000 000 zł;

2) 2021 r. - 3 000 000 000 zł;

3) 2022 r. - 1 000 000 000 zł;

4) 2023 r. - 500 000 000 zł;

5) 2024 r. - 0 zł;

6) 2025 r. - 0 zł;

7) 2026 r. - 50 000 000 zł;

8) 2027 r. - 100 000 000 zł;

9) 2028 r. - 150 000 000 zł;

10) 2029 r. - 200 000 000 zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków, wysokości poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielanych Polskiemu Funduszowi Rozwoju oraz emisji obligacji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju.".

W przypadku przyjęcia w 2020 r. programu rządowego, o którym mowa w art. 21a ustawy zmienianej w art. 1, pierwszy roczny plan, o którym mowa w ust. 2, Polski Funduszu Rozwoju przedstawia w terminie miesiąca od dnia przyjęcia programu przez Radę Ministrów. Do tego czasu Polski Fundusz Rozwoju działa na podstawie projektu planu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.