Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1938 do 31 marca 1939.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.20.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.

USTAWA SKARBOWA
z dnia 29 marca 1938 r.
na okres od 1 kwietnia 1938 do 31 marca 1939.

Upoważnia się Rząd do czynienia:

a)
wydatków administracji zwyczajnych do kwoty 2.430.661.350 zł, nadzwyczajnych do kwoty 37.764.470 zł,
b)
wydatków na dopłaty ze Skarbu do przedsiębiorstw i zakładów państwowych do kwoty 6.509.200 zł,

razem do kwoty 2.474.935.020 zł, zgodnie z załączonym budżetem na okres od 1 kwietnia 1938 do 31 marca 1939 (rok budżetowy 1938/39).

Na pokrycie wymienionych w art. 1 wydatków służą dochody zwyczajne w kwocie 2.348.289.535 zł, nadzwyczajne w kwocie 126.840.000 zł, razem w kwocie 2.475.129.535 zł, a w szczególności:

a)
dochody administracji w kwocie 1.645.270.485 zł,
b)
wpłaty do Skarbu przedsiębiorstw i zakładów państwowych w kwocie 137.652.050 zł,
c)
wpłaty do Skarbu monopolów państwowych w kwocie 692.207.000 zł.
(1)
W planach finansowo - gospodarczych, objętych budżetem na rok 1938/39, ustala się:
a)
dla przedsiębiorstw i zakładów państwowych rozchody zwyczajne w kwocie 223.757.410 zł, rozchody nadzwyczajne w kwocie 1.800.450 zł,
b)
dla monopolów państwowych rozchody zwyczajne w kwocie 456.495.200 zł,
c)
dla Funduszu Kwaterunku Wojskowego i Funduszu Pracy rozchody zwyczajne w kwocie 176.980.000 zł.
(2)
Na pokrycie rozchodów zwyczajnych i nadzwyczajnych przedsiębiorstw, zakładów i monopolów państwowych oraz Funduszu Kwaterunku Wojskowego i Funduszu Pracy służą ich wpływy zwyczajne i nadzwyczajne oraz dopłaty ze Skarbu, wymienione w art. 1.

Wydatki (art. 1 i 3) mogą być dokonywane, o ile ustawa niniejsza inaczej nie postanawia (art. 6), tylko na te cele i w tych kwotach, które zostały ustalone w rubrykach budżetu.

(1)
Kredyty, przewidziane w budżecie na rok 1938/39 (art. 1), będą otwierane przez Ministra Skarbu miesięcznie.
(2)
Przepis o miesięcznym otwieraniu kredytów przez Ministra Skarbu nie dotyczy w części 12 pokrytych własnymi dochodami wydatków dz. 8 "Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej" i w części 13 wydatków dz. 12 "Taksa administracyjna" oraz dz. 13 "Fundusz opłat studenckich".
(1)
Minister Skarbu ma prawo na wniosek właściwego Ministra:
A.
przenosić kredyty:
a)
w obrębie każdego działu poszczególnych części budżetu zwyczajnego administracji między paragrafami, obejmującymi wydatki, związane z normalnym tokiem administracji (bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania organów administracji),
b)
w obrębie każdej części budżetu administracji ze wszystkich paragrafów na wszystkie paragrafy, obejmujące wydatki nie wymienione pod lit. a), a w części 6 budżetu również na paragrafy 1 i 2 działu 2,
c)
w obrębie planów finansowo-gospodarczych przedsiębiorstw, zakładów i monopolów państwowych oraz Funduszu Kwaterunku Wojskowego i Funduszu Pracy między paragrafami, obejmującymi rozchody zwyczajne;
B.
I. w miarę uzyskania wystarczającego pokrycia zwiększać wydatki na spłatę długów państwowych oraz na pomoc przy zawartych układach konwersyjnych i przy spłacie papierami wartościowymi wierzytelności rolniczych;

II. w miarę uzyskiwania nadwyżek dochodów w części 11 dz. 4 rozdz. 1, w części 12 dz. 8, w części 13 dz. 12 i dz. 13 zwiększać odpowiednio wydatki:

a)
w części 11 dz. 4 rozdz. 1 "Państwowy Fundusz Drogowy",
b)
w części 12 dz. 8 "Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej",
c)
w części 13 dz. 12 "Taksa administracyjna",
d)
w części 13 dz. 13 "Fundusz opłat studenckich";
C.
zwiększać rozchody w planach finansowo-gospodarczych przedsiębiorstw, zakładów i monopolów państwowych oraz Funduszu Kwaterunku Wojskowego i Funduszu Pracy, o ile to zwiększenie nie spowoduje zmniejszenia wpłaty do Skarbu lub zwiększenia dopłaty ze Skarbu na rzecz danego przedsiębiorstwa, zakładu i monopolu państwowego, względnie Funduszu Kwaterunku Wojskowego lub Funduszu Pracy.
(2)
Przeniesienia kredytów, wymienione w punkcie A lit. a) i b), mogą być uskuteczniane tylko za zgodą Prezesa Rady Ministrów. Przeniesienia te, jak również i przeniesienia, wymienione w punkcie A lit. c), nie mogą być dokonywane w celu zwiększenia wydatków na płace, z wyjątkiem przeniesień na płace dla personelu nauczycielskiego w części 13 dz. 4 par. 1 "Szkolnictwo ogólnokształcące", dz. 5 par. 1 "Szkolnictwo zawodowe", dz. 6 par. 1 "Nauka i szkolnictwo akademickie", dz. 7 par. 1 "Sztuka".
(3)
Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów, wynikające z ust. (2) oraz Ministra Skarbu, wynikające z ust. (1) pkt A. lit. a) i b) przysługują odnośnie do części: 2a - Marszałkowi Sejmu, 2b - Marszałkowi Senatu, 3 - Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli.
(4)
O dokonaniu zmian, przewidzianych w ust. (1) i (2) artykułu niniejszego, Minister Skarbu zawiadamia natychmiast Najwyższą Izbę Kontroli.
(5)
O dokonaniu zmian, przewidzianych w ust. (3) artykułu niniejszego Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu zawiadamiają natychmiast Najwyższą Izbę Kontroli i Ministra Skarbu, a Prezes Najwyższej Izby Kontroli - Ministra Skarbu.
(1)
Liczba funkcjonariuszów, zatrudnionych w administracji cywilnej, nie może w obrębie każdej części tak w liczbie ogólnej, jak i w poszczególnych grupach uposażenia przekraczać ilości etatów osobowych, ustalonych w załączonym do ustawy skarbowej wykazie.
(2)
Obsadzanie etatów w poszczególnych grupach uposażenia ponad ilość, przewidzianą w wykazie, może nastąpić tylko przy zmniejszeniu o tę samą ilość obsady etatów w grupach wyższych.
(1)
Bezprocentowy kredyt, przysługujący Skarbowi Państwa w Banku Polskim na podstawie art. 53 lit. f) statutu Banku Polskiego (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 62, poz. 455) - będzie stanowił w roku budżetowym 1938/39 fundusz obrotowy Skarbu Państwa.
(2)
Minister Skarbu ma prawo zarachować kwoty, podjęte z tego funduszu, na dochód części 8 budżetu, zwroty zaś do tego funduszu - jako wydatki w tej samej części.
(1)
Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania związkom samorządu terytorialnego i gospodarczego z zapasów kasowych pożyczek na termin nie dłuższy niż 12 miesięcy.
(2)
Łączna kwota tych pożyczek nie może w ciągu roku budżetowego 1938/39 przekroczyć 20% sumy udziałów w podatkach państwowych i dodatków do tych podatków, pobieranych przez kasy państwowe na rzecz wszystkich związków samorządowych.
(3)
Nie można dokonywać żadnych wydatków z zapasów kasowych lub lokat w bankach państwowych z wyjątkiem przypadków, przewidzianych w ust. (1).
(1)
Kredyty, przewidziane w załączonym budżecie, są ważne do dnia 31 marca 1939 r.
(2)
Po tym terminie kredyty na wydatki w części 6 budżetu w paragrafach 1 i 2 działu 2, w części 12 w dziale 8, w części 13 w działach 10, 12 i 13 oraz na cele budowlane, jak również na cele Funduszu Kwaterunku Wojskowego i Funduszu Pracy, mogą być użyte w ciągu najpóźniej trzech miesięcy pod warunkami, ustalonymi przez Ministra Skarbu.
(3)
Ograniczenie, zawarte w ust. (1), nie dotyczy kredytów na odpisy i rozchodów na rachunek zysku handlowego, przewidzianych lub ustalonych w trybie art. 6 w planach finansowo-gospodarczych przedsiębiorstw, zakładów i monopolów państwowych.

Ustala się plany użytkowania Lasów Państwowych na lata obrachunkowe od 1 października 1937 do 30 września 1938 i od 1 października 1938 do 30 września 1939 w brzmieniu załącznika do ustawy niniejszej.

(1)
Przedłuża się do dnia 31 marca 1939 r. dla celów równowagi budżetowej moc obowiązującą dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o specjalnym podatku od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych (Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 503) ze zmianami, wprowadzonymi ustawą z dnia 30 marca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 187) oraz wynikającymi z artykułu niniejszego.
(2)
Podatek ten będzie pobierany od wynagrodzeń:
a)
wypłacanych w czasie od dnia 1 kwietnia 1938 r. do dnia 31 marca 1939 r., bez względu na to, za jaki czas wynagrodzenia te przypadają,
b)
wypłacanych za czas od dnia 1 kwietnia 1938 r. do dnia 31 marca 1939 r. bez względu na czas wypłaty,

według następujących skal:

1)
przy wynagrodzeniach, wolnych od państwowego podatku dochodowego oraz od opłat emerytalnych lub składek na rzecz ubezpieczeń społecznych:
StopieńWysokość wynagrodzenia wypłacanego w ciągu miesiąca w złotychStopa procentowa podatku
ponaddo
11502003
22002505
32505008
45001.00011
51.0002.00017
62.00025
2)
przy wynagrodzeniach, od których opłaca się państwowy podatek dochodowy, opłaty emerytalne lub składki na rzecz ubezpieczeń społecznych, albo też niektóre z tych obciążeń:
StopieńWysokość wynagrodzenia wypłacanego w ciągu miesiąca w złotychStopa procentowa podatku
ponaddo
11652202
22205605
35601.1507
41.1502.35010
52.35015
(3)
Określone w art. 3 pkt 1) lit. a) i b) dekretu z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 503) stawki wynagrodzeń wolnych od podatku specjalnego podwyższa się ze 100 zł do 150 zł i ze 110 zł do 165 zł.
(4)
Rada Ministrów może, na wniosek Ministra Skarbu, w drodze rozporządzeń skracać terminy, określone w ust. (2) lit. a) i b), obniżać stopy procentowe, ustalone w ust. (2) pkt 1) i 2), oraz podwyższać stawki wynagrodzeń wolnych od podatku specjalnego.
(5)
Związki samorządu terytorialnego, związki międzykomunalne (celowe) oraz przedsiębiorstwa, banki, zakłady i instytucje tych związków, Związek Rewizyjny Samorządu Terytorialnego, komunalne kasy oszczędności i banki komunalne mogą, działając zgodnie z ustawą o finansach komunalnych, nie pobierać podatku specjalnego od wynagrodzeń, wypłacanych ze swoich funduszów.

Na czas trwania ustawy niniejszej zawiesza się moc obowiązującą przepisu o upoważnieniu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do przenoszenia kredytów w obrębie całej części 3 budżetu (art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej - Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 314) - z wyjątkiem uprawnień, przewidzianych w art. 6 ust. (3).

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

do art. 7 ustawy skarbowej na rok 1938/39.

WYKAZ ETATÓW OSOBOWYCH ADMINISTRACJI CYWILNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK 

do art. 11 ustawy skarbowej na rok 1938/39.

PLAN UŻYTKOWANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH NA LATA OBRACHUNKOWE 1937/38 i 1938/39.

grafika

Załącznik  1. 2

Budżet na rok 1938/39.

Załącznik  1a.

Zestawienie ogólne według grup i części budżetu na rok 1938/39

1 Załącznik:

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39. (Dz.U.38.54.421) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na r. 1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych (Dz.U.39.4.16) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 23 lutego 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39 (Dz.U.39.16.92) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 27 marca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39 (Dz.U.39.26.169) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39 (Dz.U.39.55.350) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik 1:

-zmieniony przez art. 1 i2 ustawy z dnia 14 lipca 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39 (Dz.U.38.54.421) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 1 i2 ustawy z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na koszty wyborów do Sejmu i Senatu(Dz.U.39.4.15) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 1-3ustawy z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych(Dz.U.39.4.16) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na opiekę nad emigrantami za granicą(Dz.U.39.4.17) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na zwalczaniezaraźliwych chorób zwierzęcych(Dz.U.39.4.18) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 1i 2ustawy z dnia 23 lutego 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39 (Dz.U.39.16.92) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 1939 r. o dodatkowzch kredytach na rok 1938/39 (Dz.U.39.26.169) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 maja 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39 (Dz.U.39.49.312) z dniem 1 kwietnia 1938 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.